Νέα

Κάρτα Νέων
PV-Trainer: Project Progress
Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Type: European Projects News
Project: PV-TRAINER: Training and certification model for photovoltaic trainers with the use of ECVET system

The following Output for the National Report is ready and available at http://pv-trainer.projectsgallery.eu

Intellectual Output O1.
In-depth diagnosis of qualifications requirements for a trainer conducting theoretical and practical training in the field of photovoltaics and a methodology of development  a professional competence standard



Έυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD