Νέα

Κάρτα Νέων
Δευτέρη διακρατική συνάντηση για το έργο InCommon Τoolbox -Cultural and Educational Interventions for the Active Citizenship of Migrant Women στην Λάρισαα, Ελλάδα
Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

Type: European Projects News
Project: InCommon Τoolbox -Cultural and Educational Interventions for the Active Citizenship of Migrant Women

Η 2η διακρατική συνάντηση για το έργο InCommon Τoolbox -Cultural and Educational Interventions for the Active Citizenship of Migrant Women διεξήχθηκε στις  2 και 3 Ιουλίου 2018 στη Λάρισσα. Κατά την συνάντηση αυτή έγινε μια ανασκόπηση της πρόοδου  του έργου. Επίσης μελετήθηκε η πορεία των Work Packages 1,2 και 3. Κατά την δεύτερη μέρα της συνάντησης έγινε εκπαίδευση στις Βασικές Ικανότητες(Key Competences) με βάση το European Reference Framework.

Περισσότερα για το έργο http://www.documenta.es/web/incommon/Έυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD