Πρόγραμμα

Προγραμματισμένα σεμινάρια
Χωματουργικά, Υποθεμέλιο και Θεμέλιο, Ασφαλτικά και Εργασίες Σκυροδέματος, σε Οδικά και Τεχνικά Έργα του Δημοσίου

Κωδικός: K22A14
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Πολιτική Μηχανική
Σεμινάριο: Χωματουργικά, Υποθεμέλιο και Θεμέλιο, Ασφαλτικά και Εργασίες Σκυροδέματος, σε Οδικά και Τεχνικά Έργα του Δημοσίου
Ημερομηνία: 24 Ιαν 2022 - 28 Ιαν 2022

Το σεμινάριο στοχεύει να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών για οδικά και τεχνικά έργα του δημοσίου όσο αφορά τα χωματουργικά, τις εργασίες υποθεμελίου και θεμελίου, τα ασφαλτικά και τις εργασίες σκυροδέματος. Επιπλέον έχει σαν στόχο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για την τρέχουσα επιστημονική και τεχνική θεωρία όσο αφορά τα χωματουργικά, τις εργασίες οδοστρωσίας , τα ασφαλτικά και τις εργασίες σκυροδέματος. Τέλος, αποσκοπεί στην κατανόηση, χρήση και εφαρμογή των προνοιών των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών για τις πιο πάνω εργασίες όσο αφορά την μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη μικρών και μεγάλων οδικών και τεχνικών έργων του δημόσιου / ημιδημόσιου τομέα καθώς και του  ιδιωτικού τομέα.Ώρες: 12
Διάρκεια: 12 hours
Χώρος Διεξαγωγής: Webinar
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης
 

Κόστος: €390,00
Επιχορήγηση: €204,00
Τελικό Κόστος: €186,00
Θέματα

Εισαγωγή

 • Επεξήγηση βασικών εννοιών

Χωματουργικά

 • Γενική θεωρία
 • Γένεσης της Νήσου Κύπρου.
 • Εκσκαφές
 • Κατάλληλα και ακατάλληλα Υλικά.
 • Ποιοτικός έλεγχος υλικών
 • Εκσκαφή θεμελίων για κατασκευές
 • Επίχωση κατασκευών
 • Συμπύκνωση επιχωμάτων
 • Αποστράγγιση των χωματουργικών
 • Εκρηκτικές ύλες και ανατινάξεις
 • Γεωυφάσματα
 • Οπλισμένη Γη
 • Συρματοκιβώτια
 • Έλεγχος για αποδοχή συμπληρωμένων εργασιών
 • Ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (CYSEN)

Εργασίες Οδοστρωσίας(Θεμέλιο Υποθεμέλιο και Ερείσματα)

 • Γενική Θεωρία
 • Ανοχές
 • Πάχη Στρώσεων Οδοστρώματος
 • Εργασία υπό ψυχρό καιρό
 • Προστασία επιφανειών από τα μέσα διάστρωσης
 • Υλικά Τύπου 1
 • Υλικά Τύπου 2
 • Διάστρωση και Συμπύκνωση
 • Ποιοτικός έλεγχος υλικών
 • Έλεγχος για αποδοχή συμπληρωμένων εργασιών
 • Ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (CYSEN)

Ασφαλτικά (Ασφαλτική Βάση και Ασφαλτικές Στρώσεις)

 • Γενική Θεωρία
 • Αδρανή υλικά, πληρωτικό, άσφαλτος, πρόσμικτα.
 • Ποιοτικός έλεγχος υλικών
 • Μελέτη του μίγματος
 • Προκαταρκτικές δοκιμές και δοκιμαστικές περιοχές
 • Εκτέλεση εργασίας υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες
 • Μόνιμο εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος
 • Θερμοκρασίες μείγματος
 • Ανάμειξη
 • Αποκλίσεις στο παραγόμενο μείγμα
 • Μεταφορά ασφαλτικού σκυροδέματος
 • Μεταφορά ασφαλτικού σκυροδέματος
 • Συμπύκνωση, Αρμοί
 • Υψόμετρα και αποκλίσεις
 • Έλεγχος για αποδοχή συμπληρωμένων εργασιών
 • Αντικατάσταση ελαττωματικών περιοχών
 • Πυκνότητα τυπικού μείγματος έργου
 • Διακυμάνσεις στο μείγμα παραγωγής
 • Περιοδικός έλεγχος αδρανών υλικών
 • Περιοδικός έλεγχος του μείγματος παραγωγής
 • Περιοδικοί έλεγχοι σε συμπυκνωθείσες στρώσεις
 • Περιοδικοί έλεγχοι της επιτόπου ποιότητας.
 • Ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (CYSEN)

Εργασίες Σκυροδέματος

 • Γενική Θεωρία
 • Τσιμέντο, αδρανή υλικά, νερό, πρόσμικτα
 • Ποιοτικός έλεγχος υλικών
 • Σχεδιασμός του μείγματος και ποιότητα του σκυροδέματος
 • Μόνιμο εργοστάσιο παραγωγής  σκυροδέματος
 • Έλεγχος του σκυροδέματος
 • Μεταφορά, τοποθέτηση, κατασκευαστικοί αρμοί
 • Προστασία του σκυροδέματος
 • Εργασίες σκυροδέματος κατά τη διάρκεια ψυχρού καιρού
 • Εργασίες σκυροδέματος κατά τη διάρκεια θερμού καιρού
 • Οπλισμός, ξυλότυποι, μονώσεις, στεγανοποίηση
 • Έλεγχος για αποδοχή συμπληρωμένων εργασιών
 • Ανοχές κατασκευής
 • Χρηματικές αποκοπές
 • Ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (CYSEN)

Ερωτήσεις /λύση αποριών/συζήτηση
Ασκήσεις/αξιολόγησηΠροφίλ Συμμετεχόντων

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε άτομα που ασχολούνται με την προσφροδότηση,  επίβλεψη, διαχείριση συμβολαίων και κατασκευή οδικών και τεχνικών Έργων στο ιδιωτικό τομέα και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως Πολιτικοί Μηχανικοί, Τεχνικοί Διευθυντές Εταιρειών του ευρύτερου κατασκευαστικού τομέα, Διευθυντές Ποιοτικού Ελέγχου, Υπεύθυνοι Συστημάτων Διαχείρισης και Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιοτικού Ελέγχου και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων των προαναφερόμενων κλάδων.Σκοπός Κατάρτισης

 1. Να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών για οδικά και τεχνικά έργα του δημοσίου όσο αφορά τα χωματουργικά, τις εργασίες υποθεμελίου και θεμελίου , τα ασφαλτικά και τις εργασίες σκυροδέματος.

 2. Να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για την τρέχουσα επιστημονική και τεχνική θεωρία όσο αφορά τα χωματουργικά, τις εργασίες οδοστρωσίας , τα ασφαλτικά και τις εργασίες σκυροδέματος.

 3. Να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη κατανόηση, χρήση και εφαρμογή των προνοιών των πρότυπων  τεχνικών προδιαγραφών για τις πιο πάνω εργασίες όσο αφορά την μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη μικρών και μεγάλων οδικών και τεχνικών έργων του δημόσιου / ημιδημόσιου τομέα καθώς και του  ιδιωτικού τομέα.Στόχοι Κατάρτισης

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις πρόνοιες των πρότυπων  τεχνικών προδιαγραφών για οδικά και τεχνικά έργα του δημοσίου όσο αφορά τα χωματουργικά, τις εργασίες οδοστρωσίας , τα ασφαλτικά και τις εργασίες σκυροδέματος.
 • Να διαχωρίζουν τις τεχνικές και συμβατικές ευθύνες του μελετητή, εργοδότη,  εργολάβου και του επιβλέποντα μηχανικού, όπως αυτές προκύπτουν από  τη χρήση των πρότυπων  τεχνικών για τα χωματουργικά, τις εργασίες οδοστρωσίας , τα ασφαλτικά και τις εργασίες σκυροδέματος  για οδικά και τεχνικά έργα του δημοσίου.


Μεθοδολογία
 • Διάλεξη
 • Παραδείγματα υπολογισμών
 • Συζήτηση


Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022, 09:00 - 13:30
Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022, 09:00 - 13:30
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022, 09:00 - 13:30
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD