Πρόγραμμα

Προγραμματισμένα σεμινάρια
Εκτίμηση Επικινδυνότητας

Κωδικός: K21B07
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Ανά Κλαδο, Αγρονομική - Τοπογραφική Μηχανική, Αρχιτεκτονική Μηχανική, Χημική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Μηχανική μεταλλείων και εφηρμοσμένης γεωλογίας, Μηχανολογική Μηχανική, Πολεοδομία-Χωροταξία, Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης
Σεμινάριο: Εκτίμηση Επικινδυνότητας
Ημερομηνία: 26 Οκτ 2021 - 2 Νοε 2021

Η ανάγκη κατάρτισης είναι η ενημέρωση για της πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας. Ειδικότερα θα γίνει ενημέρωση για την ετοιμασία και εφαρμογή της Μελέτης Εκτίμησης Επικινδυνότητας.  Για το σκοπό αυτό το προσωπικό πρέπει να εκπαιδευτεί στις διάφορες πτυχές της εκτίμησης του κινδύνου για εξοικείωση τους με τους τρόπους εντοπισμού και αντιμετώπισης του κινδύνου.Ώρες: 14
Διάρκεια: 2 μέρες, 14 ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: Webinar
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής: Ξένιος Αντωνίου
 

Κόστος: €455,00
Επιχορήγηση: €238,00
Τελικό Κόστος: €217,00
Θέματα

Ενότητα 1: Εισαγωγή
• Παρουσίαση του Κανονισμού Περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας (Κ.Δ.Π. 173/2002)
• Υποχρεώσεις εργοδότη και εργοδοτουμένων
• Τι είναι η εκτίμηση κινδύνου;
• Σκοπός της εκτίμησης κινδύνου

Ενότητα 2: Βασικά Στοιχεία της Εκτίμησης του Κινδύνου
• Διαδικασία εκτίμησης του κινδύνου
• Πως θα εκτιμήσετε τους κινδύνους στους χώρους εργασίας σας

Ενότητα 3: Μεθοδολογία
• Ποσοτικός υπολογισμός του κινδύνου
• Ποιοτικός υπολογισμός του κινδύνου
• Άσκηση: Υπολογισμός Κινδύνου – Ποσοτικός - Ποιοτικός

Ενότητα 4: Σύστημα Διαχείρισης του Κινδύνου
• Εφαρμογή σχεδίου δράσης για μείωση της επικινδυνότητας
• Αξιολόγηση και αναθεώρηση του συστήματος
• Παραδείγματα Συστημάτων

Ενότητα 5: Κίνδυνοι εντός των Εγκαταστάσεων
• Μηχανικοί / Ηλεκτρικοί
• Θερμότητα
• Θόρυβος / κραδασμοί
• Σκόνη
• Φυσικοί, χημικοί, βιολογικοί παράγοντες
• Εργασιακές και παραγωγικές πρακτικές και διαδικασίες
• Οργανωτικές ελλείψεις ή δυσλειτουργίες
• Χώροι εργασίας
•Ομαδική Εργασία / Πρακτική ΆσκησηΠροφίλ Συμμετεχόντων
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε:
1. Μηχανικούς
2. Μελετητές
3. Διευθυντικά στελέχη εργοληπτικών εταιρειών
4. Εργολάβους
5. Εργολήπτες
1. Λειτουργούς και Αντιπρόσωπους Ασφάλειας και Υγείας
2. Υπεύθυνους Ασφάλειας και Υγείας
6. Συντονιστές Ασφάλειας και Υγείας
7. Υπεύθυνους Εργοταξίου/ Επιστάτες
8. Διευθυντές και Υπεύθυνους τμημάτων


Στόχοι Κατάρτισης

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν τους διάφορους κινδύνους
 • Περιγράφουν τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου
 • Εφαρμόζουν μεθοδολογίες εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου
 • Εισηγούνται και εφαρμόζουν πρακτικές για πρόληψη των ατυχημάτων
 • Εφαρμόζουν σχέδιο δράσης για μείωση της επικινδυνότητας
 • Αντιδρούν αποτελεσματικά σε περίπτωση εκδήλωσης του κινδύνου
 • Αξιολογούν και αναθεωρούν το σύστημα
 • Ευαισθητοποιούνται ως προς την ανάγκη μείωσης ατυχημάτων στο χώρο εργασίας
 • Διαμορφώνουν κουλτούρα ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας


Μεθοδολογία
 • Διάλεξη με διαφάνειες
 • Συζήτηση
 • Μελέτη περιπτώσεων
 • Παραδείγματα
 • Πρακτική εξάσκηση

 Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Τρίτη, 26/10/2021 8:30-16:15
Τρίτη, 02/11/2021 8:30-16:15Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD