Πρόγραμμα

Προγραμματισμένα σεμινάρια
Τόμος Γ: Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης

Κωδικός: K23A04
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Πολιτική Μηχανική
Σεμινάριο: Τόμος Γ: Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης
Ημερομηνία: 23 Μαϊ 2023 - 25 Μαϊ 2023

Συλλέγοντας , προσαρμόζοντας και κωδικοποιώντας την πείρα των τελευταίων 30 χρόνων στη μελέτη και κατασκευή οδικών και τεχνικών έργων το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων έχει συλλέξει στο Τόμο Γ (Μάιος 2020)  όλες τις απαιτούμενες  τεχνικές γνώσεις και προδιαγραφές για την εκτέλεση έργων ποιοτικά αναβαθμισμένων. Οι προδιαγραφές αυτές χρησιμοποιούνται πλέον ευρύτατα από όλα τα τεχνικά τμήματα του δημόσιου  και  ημιδημόσιου τομέα , την τοπική  αυτοδιοίκηση καθώς όλο και περισσότερο και από  το ιδιωτικό τομέα. 

Το εν λόγω πρόγραμμα  θα ευαισθητοποιήσει τους καταρτιζόμενους στα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει η χρήση των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών που περιλαμβάνονται στο Τόμο Γ και θα τους δώσει τις γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται για να συντάξουν , να εφαρμόσουν και να χρησιμοποιήσουν τις προδιαγραφές αυτές .Ώρες: 14
Διάρκεια: 14 hours
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης
 

Κόστος: €425,00
Επιχορήγηση: €238,00
Τελικό Κόστος: €187,00
Θέματα

Εισαγωγή
Περιεχόμενο Τόμου Γ
Προδιαγραφές( επεξήγηση βασικών εννοιών)
Μέθοδος Επιμέτρησης (επεξήγηση βασικών εννοιών)

Γενικές Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις και περιορισμοί
Αποφυγή παρενοχλήσεων
Παράπονα και απαιτήσεις τρίτων
Χάραξη
Διαστάσεις και Υψόμετρα
Δείγματα
Πειράματα και δοκιμές
Υλικά και ποιότητα εργασίας
Πηγές Προέλευσης Υλικών
Απομάκρυνση Υλικών που απορρίπτονται από το Μηχανικό
Συλλογή, μεταφορά, αξιοποίηση, διάθεση υλικών από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές καθώς και πλεοναζόντων ή άλλων άχρηστων ή επικίνδυνων υλικών.
Υφιστάμενες Υπηρεσίες
Εργασία κατά την Περίοδο Ευθύνης Ελαττωμάτων
Μέτρα Ασφάλειας και Υγείας
Μέτρα για την ασφάλεια της Τροχαίας
Τμηματική Εκτέλεση του Έργου
Κατασκευές από Μελέτη Εργολάβου
Σχέδια Χωρομετρήσεων
Κατασκευαστικά Σχέδια
Μέθοδος Επιμέτρησης

Χωματουργικά
Εκσκαφές
Εκσκαφή Κατάλληλων Υλικών
Εκσκαφή θεμελίων για κατασκευές
Επίχωση Κατασκευών
Συμπύκνωση Επιχωμάτων
Αποστράγγιση των χωματουργικών
Εκρηκτικές ύλες και ανατινάξεις
Υφιστάμενα υψόμετρα εδάφους
Γεωυφάσματα
Οπλισμένη Γη
Συρματοκιβώτια
Μέθοδος Επιμέτρησης
Προβολή ειδικών ταινιών μικρού μήκους

Εργασίες Οδοποιίας, Γενικές Απαιτήσεις
Ανοχές
Πάχη Στρώσεων Οδοστρώματος
Εργασία υπό ψυχρό καιρό
Προστασία επιφανειών από τα μέσα διάστρωσης
Μέθοδος Επιμέτρησης

Θεμέλιο Υποθεμέλιο και Ερείσματα
Υλικά Τύπου 1
Υλικά Τύπου 2
Διάστρωση και Συμπύκνωση
Μέθοδος Επιμέτρησης για όλες τις εργασίες

Ασφαλτική Βάση και Ασφαλτικές Στρώσεις
Αδρανή υλικά,Πληρωτικό,Άσφαλτος.
Μελέτη του μείγματος
Προκαταρκτικές δοκιμές και Δοκιμαστικές περιοχές
Εκτέλεση εργασίας υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Μόνιμο εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος
Θερμοκρασίες μείγματος
Ανάμειξη
Αποκλίσεις στο παραγόμενο μείγμα
Μεταφορά ασφαλτικού σκυροδέματος
Μεταφορά ασφαλτικού σκυροδέματος
Συμπύκνωση, Αρμοί
Υψόμετρα και αποκλίσεις
Αντικατάσταση ελαττωματικών περιοχών
Πυκνότητα τυπικού μείγματος έργου
Διακυμάνσεις στο μείγμα παραγωγής
Μέθοδος Επιμέτρησης για όλες τις εργασίες
Δοκιμές για τον προκαταρκτικό έλεγχο αδρανών υλικών
Περιοδικός έλεγχος αδρανών υλικών
Περιοδικός έλεγχος του μείγματος παραγωγής
Περιοδικοί έλεγχοι σε συμπυκνωθείσες στρώσεις
Περιοδικοί έλεγχοι της επιτόπου ποιότητας
Μέθοδος Επιμέτρησης για όλες τις εργασίες
Προβολή ειδικών ταινιών μικρού μήκους

Εργασίες Σκυροδέματος
Τσιμέντο, Αδρανή υλικά, Νερό, Πρόσμικτα
Σχεδιασμός του μείγματος και Ποιότητα του σκυροδέματος
Έλεγχος του σκυροδέματος
Μεταφορά, Τοποθέτηση, Kατασκευαστικοί αρμοί
Προστασία του σκυροδέματος
Εργασίες σκυροδέματος κατά τη διάρκεια ψυχρού καιρού
Εργασίες σκυροδέματος κατά τη διάρκεια θερμού καιρού
Οπλισμός, Ξυλότυποι, Μονώσεις, Στεγανοποίηση
Ανοχές κατασκευής
Μέθοδος Επιμέτρησης για όλες τις εργασίες
Προβολή ειδικών ταινιών μικρού μήκους

Αποχετεύσεις και Αγωγοί Υπηρεσιών
Εκσκαφή χανδάκων για σωλήνες και εκσκαφή για φρεάτια
Σωλήνες για Αποχετεύσεις και Υπηρεσίες
Σωλήνες για αποχετεύσεις
Αγωγοί υπηρεσιών
Τοποθέτηση σωλήνων, βάση και επικάλυψή τους
Ενωση σωλήνων, Παλινόρθωση χανδάκων και διάτρητοι οχετοί
Σύνδεση με υφιστάμενους οχετούς, φρεάτια και κανάλια
Δοκιμές και καθαρισμός
Φρεάτια επισκέψεως και συλλογής
Επενδυμένα αυλάκια
Μέθοδος Επιμέτρησης για όλες τις εργασίες
Προβολή ειδικών ταινιών μικρού μήκους

Κράσπεδα και Πεζοδρόμια
Προκατασκευασμένοι Κρασπεδόλιθοι και Επιτόπου Κρασπεδόλιθοι
Πλάκες Πεζοδρομίων και Πεζοδρόμια με επιτόπου σκυρόδεμα
Πεζοδρόμια από προκατασκευασμένους κυβόλιθους
Προσβάσεις αναπήρων
Μέθοδος Επιμέτρησης για όλες τις εργασίες

Εργασίες για Υπηρεσίες
Αρχές, Συμβούλια, Κυβερνητικά Τμήματα κλπ
Προμήθεια υλικών, Εγκατάσταση Αγωγών, Εγκατάσταση καλωδίων
Εργασίες για την ΑΤΗΚ και την ΑΗΚ
Εγκατάστασης Οδικού Φωτισμού και Υποδομής Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου
Φώτα Τροχαίας και Φωτοελεγχόμενες Διαβάσεις
Μέθοδος Επιμέτρησης για όλες τις εργασίες
Βοηθητικές Εργασίες
Περίφραξη Ασφαλείας, Μεταλλικά Στηθαία Ασφαλείας
Περίφραξη ασφαλείας πεζών, Χειρολισθήρες και Μεταλλικά παραπέτα
Αντιθαμβωτικό Σύστημα
Μέθοδος Επιμέτρησης για όλες τις εργασίες
Περίφραξη Οδών
Πάσσαλοι περίφραξης (ορθοστάτες)
Mέθοδος Κατασκευής – Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας
Περίφραξη και Καγκελόπορτες
Αφαίρεση και επανατοποθέτηση υφιστάμενης περίφραξης
Μέθοδος Επιμέτρησης
Οδική Σήμανση
Οριζόντια και Κάθετη Σήμανση
Χιλιομετροδείκτες
Μέθοδος Επιμέτρησης
Οδικός Φωτισμός (road lighting)
Υλικά και Απαιτήσεις Κατασκευής
Μέθοδος Επιμέτρησης
Αποχετεύσεις Λυμάτων και Συναφών Εργασιών
Υλικά και Απαιτήσεις Κατασκευής
Μέθοδος Επιμέτρησης

Προένταση για Κατασκευές Γεφυρών
Υλικά και Απαιτήσεις Κατασκευής
Μέθοδος Επιμέτρησης Μέθοδος Επιμέτρησης
Εφέδρανα Γεφυρών και Αρμοί Διαστολής
Εφέδρανα Γεφυρών, Κονιάματα Κλινοστρώμνης, Αρμοί Διαστολής
Μέθοδος Επιμέτρησης για όλες τις εργασίες
Θεμελιώσεις με Έγχυτους Πασσάλους από Σκυρόδεμα
Υλικά και Απαιτήσεις Κατασκευής
Μέθοδος Επιμέτρησης Μέθοδος Επιμέτρησης Μέθοδος Επιμέτρησης
Σφραγιστικός ασφαλτοπολτος
Υλικά και Απαιτήσεις Κατασκευής
Μέθοδος Επιμέτρησης για όλες τις εργασίες
Ηχοπετάσματα
Μέθοδος Επιμέτρησης
Ερωτήσεις /λύση αποριών/συζήτηση
Ασκήσεις/αξιολόγησηΠροφίλ Συμμετεχόντων

Άτομα που ασχολούνται με την μελέτη, προσφροδότηση,  επίβλεψη , διαχείριση  συμβολαίων, και κατασκευή οδικών και τεχνικών έργων στο ιδιωτικό τομέα και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα , όπως Πολιτικοί Μηχανικοί, Τεχνικοί Διευθυντές Εταιρειών του ευρύτερου κατασκευαστικού τομέα, Διευθυντές Ποιοτικού Ελέγχου, Υπεύθυνοι Συστημάτων Διαχείρισης και Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιοτικού Ελέγχου.Στόχοι Κατάρτισης

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

Σε επίπεδο γνώσεων
1. Απαριθμούν και περιγράφουν τις πρόνοιες των πρότυπων  τεχνικών προδιαγραφών για οδικά και τεχνικά έργα του δημοσίου .

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

1. Μελετούν και σχεδιάζουν οδικά και τεχνικά έργα  και ενσωματώνουν τις κατάλληλες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές.
2. Διαχωρίζουν τις τεχνικές και συμβατικές ευθύνες του μελετητή, εργοδότη,  εργολάβου και του επιβλέποντα μηχανικού, όπως αυτές προκύπτουν από  τη χρήση των πρότυπων  τεχνικών προδιαγραφών .
3. Συντάσσουν  και ενσωματώνουν σε έγραφα προσφορών τεχνικούς όρους για οδικά και τεχνικά έργα  

Σε επίπεδο στάσεων

1. Ευαισθητοποιούνται ως προς τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η υιοθέτηση και χρήση των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών του δημοσίου σε όλα τα οδικά και τεχνικά έργα.
2. Αξιοποιούν τις καταχωρημένες στις ιστοσελίδες του δημοσίου ( Υπουργείο Μεταφορών , Επικοινωνιών και Έργων, Γενικό Λογιστήριο κλπ) πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές για οδικά και τεχνικά έργα  για μέγιστα αποτελέσματα.Μεθοδολογία

Διάλεξη, Παραδείγματα υπολογισμών, και Συζήτηση.Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Tρίτη 23/05/2023 , 08:30 - 16:15
Πέμπτη 25/05/2023, 08:30 - 16:15
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD