Πρόγραμμα

Προγραμματισμένα σεμινάρια
Εκπαίδευση Ε.Σ.Υ.Π.Π Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης

Κωδικός: K23A07
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: KEE, Όλα, Αγρονομική - Τοπογραφική Μηχανική, Αρχιτεκτονική Μηχανική, Χημική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Μηχανική μεταλλείων και εφηρμοσμένης γεωλογίας, Μηχανολογική Μηχανική, Πολεοδομία-Χωροταξία, Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης
Σεμινάριο: Εκπαίδευση Ε.Σ.Υ.Π.Π Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης
Ημερομηνία: 22 Μαϊ 2023 - 7 Ιουν 2023

Αυτό το σεμινάριο της ΑνΑΔ δίνει έμφαση στην νέα Νομοθεσία 158/2021, η οποία καλύπτει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και εργοδοτουμένων.  Η νομοθεσία 173/2002 έχει καταργηθεί.

Όπως ορίζεται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, τα πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν μεταξύ άλλων καθηκόντων την παροχή εσωτερικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης των κινδύνων (ΕΣΥΠΠ), απαιτείται να τεκμηριώνουν 35 ώρες εκπαίδευσης. Οι Λειτουργοί Ασφάλειας οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά σε πλήρη απασχόληση με τα θέματα ασφάλειας και υγείας στις επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 200 ατόμων, καλούνται να τεκμηριώνουν 130 ώρες σχετικής κατάρτισης.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των ατόμων που ορίζονται ως ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) για της πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας. Μεταξύ άλλων, θα γίνει ενημέρωση για τις Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, για την ετοιμασία και εφαρμογή της Μελέτης Εκτίμησης Επικινδυνότητας, την Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας, την Εργονομία, για την Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα, Φυσικούς-Χημικούς-Βιολογικούς Παράγοντες. 

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές αλλά και τις πρακτικές γνώσεις έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης τους να πληρούν τις απαιτήσεις της Κυπριακής Νομοθεσίας ως προς την απαιτούμενη εκπαίδευση των ΕΣΥΠΠ.Ώρες: 35
Διάρκεια: 35 hours
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, 16 Imvrou Street, 1055 Nicosia
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής: Ξένιος Αντωνίου
 

Κόστος: €930,00
Επιχορήγηση: €595,00
Τελικό Κόστος: €335,00
Θέματα
 • Εισαγωγή
 • Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία (Πρόνοιες Νομοθεσίας, Κανονισμοί περί Διαχείρισης, Επιτροπές Ασφάλειας)
 • Διαδικασία Εκτίμησης των Κινδύνων
 • Πυρασφάλεια
 • Σχέδια δράσης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης– Σήμανση
 • Κίνδυνοι κατά την χειρονακτική διακίνηση φορτίων
 • Εργονομία– Μυοσκελετικές Παθήσεις
 • Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης
 • Χημικοί και Βιολογικοί Παράγοντες
 • Φυσικοί παράγοντες (θόρυβος, έκθεση σε θερμικό φορτίο, κραδασμοί, ακτινοβολία, αερισμός, φωτισμός κ.λπ.)
 • Ασφάλεια και υγεία στα κατασκευαστικά έργα και εργασίες σε ύψος
 • Ηλεκτρικοί κίνδυνοι
 • Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας (Εργαλεία χειρός-Συντήρηση-Εξοπλισμός υπό πίεση)
 • Διακίνηση προσώπων και οχημάτων
 • Μέσα ατομικής προστασίας
 • Ψυχοσωματικοί κίνδυνοι  
 • Βασικές αρχές επιθεώρησης χώρων εργασίας
 • Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων εργασίας
 • Τήρηση Αρχείου Ασφάλειας και Υγείας
 • Εκτίμηση των κινδύνων- Περιπτωσιακή μελέτη


Προφίλ Συμμετεχόντων
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε:

1. Μηχανικούς
2. Λειτουργούς και Αντιπρόσωπους Ασφάλειας και Υγείας
3. Υπεύθυνους Ασφάλειας και Υγείας
4. Συντονιστές Ασφάλειας και Υγείας
5. Υπεύθυνους Εργοταξίου/ Επιστάτες
6. Διευθυντές και Υπεύθυνους τμημάτων


Στόχοι Κατάρτισης

Στο τέλος του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να:

 1. Κατονομάζουν και περιγράφουν διάφορους κινδύνους στο χώρο εργασίας
 2. Απαριθμούν και περιγράφουν τα θέματα ασφάλειας και υγείας που σχετίζονται με τα πεδία: πυρασφάλεια, εργονομία, φυσικούς παράγοντες, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες, Ηλεκτρικούς κινδύνους, Μηχανικούς κινδύνους,  εργοτάξια, και εργασίες σε ύψος
 3. Περιγράφουν τους ψυχοσωματικούς κινδύνους
 4. Απαριθμούν και περιγράφουν το είδος των μέσων ατομικής προστασίας που θα πρέπει να χρησιμοποιούν ανάλογα με τη περίπτωση
 5. Απαριθμούν τις ελάχιστες προδιαγραφές για ασφάλεια του χώρου εργασίας
 6. Επεξηγούν τις βασικές αρχές επιθεώρησης χώρων εργασίας
 7. Εφαρμόζουν μέτρα για ασφάλεια και υγεία που απαιτούνται για διαχείριση κινδύνου σε όλα τα πεδία: πυρασφάλεια, εργονομία, φυσικούς παράγοντες, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες, Ηλεκτρικούς κινδύνους, Μηχανικούς κινδύνους,  εργοτάξια, και εργασίες σε ύψος
 8. Δημιουργούν και ενημερώνουν το αρχείο ασφάλειας και υγείας
 9. Εφαρμόζουν μεθοδολογίες εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου
 10. Εφαρμόζουν πρακτικές για πρόληψη ατυχημάτων
 11. Αντιδρούν αποτελεσματικά σε περίπτωση εκδήλωσης του κινδύνου
 12. Ευαισθητοποιούνται ως προς την ανάγκη μείωσης των κινδύνων στο χώρο εργασίας
 13. Διαμορφώνουν κουλτούρα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια
 14. Προενεργούν για τη μείωση κινδύνων στην εργασία
 15. Εισηγούνται και υπερασπίζονται τα μέτρα για πρόληψη κινδύνων


Μεθοδολογία

Για καλύτερη αποτελεσματικότητα του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν:

 • Σημειώσεις συμμετεχόντων
 • Ασκήσεις σε περιπτωσιακές μελέτες
 • Συζητήσεις


Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Δευτέρα 22/05/2023, 08:30 - 16:15
Πέμπτη 25/05/2023, 08:30 - 16:15
Δευτέρα 29/05/2023, 08:30 - 16:15
Πέμπτη 01/06/2023, 08:30 - 16:15
Τετάρτη 07/06/2023, 08:30 - 16:15
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD