Σεμινάρια : Ανά Κλαδο : Αγρονομική - Τοπογραφική Μηχανική

Σεμινάρια
Εκτίμηση Επικινδυνότητας

Κωδικός: Π007444
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Ανά Κλαδο, Αγρονομική - Τοπογραφική Μηχανική, Αρχιτεκτονική Μηχανική, Χημική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Μηχανική μεταλλείων και εφηρμοσμένης γεωλογίας, Μηχανολογική Μηχανική, Πολεοδομία-Χωροταξία, Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης
Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση για της πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας. Ειδικότερα θα γίνει ενημέρωση για την ετοιμασία και εφαρμογή της Μελέτης Εκτίμησης Επικινδυνότητας. Για το σκοπό αυτό το προσωπικό πρέπει να εκπαιδευτεί στις διάφορες πτυχές της εκτίμησης του κινδύνου για εξοικείωση τους με τους τρόπους εντοπισμού και αντιμετώπισης του κινδύνου.

Ώρες: 14
Διάρκεια: 14 hours
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής: Ξένιος Αντωνίου
 

Θέματα

Εισαγωγή:

 • Παρουσίαση του Κανονισμού Περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας (Κ.Δ.Π. 173/2002).
 • Υποχρεώσεις εργοδότη και εργοδοτουμένων.
 • Τι είναι η εκτίμηση κινδύνου.
 • Σκοπός της εκτίμησης κινδύνου.

Βασικά Στοιχεία της Εκτίμησης του Κινδύνου:

 • Διαδικασία εκτίμησης του κινδύνου.
 • Πως θα εκτιμήσετε τους κινδύνους στους χώρους εργασίας σας.

Πρακτική εξάσκηση:

 • Εντοπισμός, καταγραφή και αξιολόγηση κινδύνων.
 • Καθορισμός μέτρων ελέγχου.
 • Συζήτηση.

Μεθοδολογία

 • Ποσοτικός υπολογισμός του κινδύνου
 • Ποιοτικός υπολογισμός του κινδύνου

Σύστημα Διαχείρισης του Κινδύνου

 • Εφαρμογή σχεδίου δράσης για μείωση της επικινδυνότητας
 • Αξιολόγηση και αναθεώρηση του συστήματος

Κίνδυνοι εντός των Εγκαταστάσεων

 • Μηχανικοί / Ηλεκτρικοί
 • Θερμότητα
 • Θόρυβος / κραδασμοί
 • Σκόνη
 • Φυσικοί, χημικοί, βιολογικοί παράγοντες
 • Εργασιακές και παραγωγικές πρακτικές και διαδικασίες
 • Οργανωτικές ελλείψεις ή δυσλειτουργίες
 • Χώροι εργασίας


Προφίλ Συμμετεχόντων
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Μηχανικούς, Εργολήπτες, Υπεύθυνους Ασφάλειας και Υγείας.

Στόχοι Κατάρτισης

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν διάφορους κινδύνους Εφαρμόζουν μεθοδολογίες εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου.
 • Εισηγούνται / εφαρμόζουν πρακτικές για πρόληψη των ατυχημάτων.
 • Αντιδράσουν αποτελεσματικά σε περίπτωση εκδήλωσης του κινδύνου


Μεθοδολογία
 • Διάλεξη με διαφάνειες
 • Συζήτηση
 • Μελέτη περιπτώσεων
 • Παραδείγματα
 • Πρακτική εξάσκηση

 

Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD