Σεμινάρια : Όλα

Σεμινάρια
Υλικά και Αρχές Συντήρησης Παραδοσιακών Οικοδομών

Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα
Διατήρηση και συντήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ακολουθώντας ορθές αρχές και μεθόδους επέμβασης
Ο μεγάλος αριθμός ιστορικών και παραδοσιακών οικοδομών που συντηρούνται σήμερα και ο μεγάλος αριθμός αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, συντηρητών κλπ. που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό


Ώρες: 12
Διάρκεια: 1 day
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
 

Θέματα
 • Παραδοσιακά υλικά (πέτρα, πλιθάρι, κονιάματα)
 • Φυσικομηχανικά και μηχανικά χαρακτηριστικά
 • Προβλήματα Διάβρωσης
 • Παθολογία Ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων – Τρόποι επέμβασης
 • Προβλήματα υγρασίας
 • Αρχές αποκατάστασης – Συντήρησης (Διεθνείς χάρτες, τοπικό νομικό καθεστώς)
 • Ανάλυση των διεθνών χαρτών σχετικά με τη συμβατότητα των υλικών, την αλλαγή χρήσης, την αρχή της αναστρεψιμότητας κλπ.
 • Νομικό καθεστώς που διέπει τις διατηρητέες οικοδομές και τα αρχαία μνημεία στην Κύπρο
 • Επίσκεψη στο Εργαστήριο Δομικών Υλικών
 • Επίδειξη προτύπων και άλλων εργαστηριακών δοκιμών
 • Επαφή και γνωριμία των συμμετεχόντων με αριθμό τοπικών παραδοσιακών υλικών


Προφίλ Συμμετεχόντων

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε:

 

 • Αρχιτέκτονες
 • Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Συντηρητές
 • Αρχαιολόγους


Σκοπός Κατάρτισης
Διατήρηση και συντήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ακολουθώντας ορθές αρχές και μεθόδους επέμβασης
Ο μεγάλος αριθμός ιστορικών και παραδοσιακών οικοδομών που συντηρούνται σήμερα και ο μεγάλος αριθμός αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, συντηρητών κλπ. που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό


Στόχοι Κατάρτισης

Με το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των παραδοσιακών υλικών
 • Μπορούν να κατανοούν ποια υλικά συντήρησης είναι συμβατά με τα αυθεντικά
 • Αναγνωρίζουν τους παράγοντες διάβρωσης των παραδοσιακών υλικών και τα προβλήματα που  μπορούν να οδηγήσουν σε αστοχίες των ιστορικών και παραδοσιακών κατασκευών
 • Κατανοούν τις βασικές αρχές συντήρησης και αποκατάστασης παραδοσιακών οικοδομών
 • Γνωρίζουν το νομικό πλαίσιο που διέπουν τα παραδοσιακά κτίρια στην Κύπρο


Προϋποθέσεις
Δεν υπάρχουν.

Μεθοδολογία
 • Διαλέξεις – παρουσιάσεις- power point
 • Επίσκεψη σε εργαστήριο δομικών υλικών
 • Παρουσίαση προτύπων και άλλων εργαστηριακών μεθόδων χαρακτηρισμού υλικών
 • Ενημέρωση για τρέχοντες σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες


Εξοπλισμός/ Εκπαιδευτικά μέσα
 • Προβολέα
 • Σημειώσεις


Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παραδοσιακά υλικά (πέτρα, πλιθάρι, κονιάματα)
 

 • Φυσικομηχανικά και μηχανικά χαρακτηριστικά
 • Προβλήματα Διάβρωσης – Κρυστάλλωση αλάτων και άλλα προβλήματα που σχετίζονται με την παρουσία υγρασίας και την εφαρμογή υδατοαποθητικών προστατευτικών


Παθολογία Ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων – Τρόποι επέμβασης
 

 • Προβλήματα υγρασίας (ανερχόμενη κλπ.), Ρηγματώσεις, Μερικές καταρρεύσεις, Σεισμικές βλάβες, Αλληλεπίδραση κατασκευών και εδάφους (υποχωρήσεις εδάφους κλπ.), μόνιμες παραμορφώσεις κλπ.


Αρχές αποκατάστασης – Συντήρησης (Διεθνείς χάρτες, τοπικό νομικό καθεστώς)
 

 • Ανάλυση των διεθνών χαρτών σχετικά με τη συμβατότητα των υλικών, την αλλαγή χρήσης, την αρχή της αναστρεψιμότητας κλπ.
 • Νομικό καθεστώς που διέπει τις διατηρητέες οικοδομές και τα αρχαία μνημεία στην Κύπρο


Επίσκεψη στο Εργαστήριο Δομικών Υλικών

(Παρουσίαση / ενημέρωση για τρέχουσες σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες)

 • Επίδειξη προτύπων και άλλων εργαστηριακών δοκιμών
 • Επαφή και γνωριμία των συμμετεχόντων με αριθμό τοπικών παραδοσιακών υλικών
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD