Σεμινάρια : Ανά Κλαδο : Πολιτική Μηχανική

Σεμινάρια
Τόμος Γ: Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης

Κωδικός: Π008009
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Πολιτική Μηχανική

Το σεμινάριο στοχεύει στο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο του Τόμου Γ, Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης για Οδικά και Τεχνικά Έργα του Τμήματος Δημοσίων Έργων καθώς και του ευρύτερου Δημόσιου και Ημιδημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης στόχος είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη κατανόηση, χρήση και εφαρμογή των προνοιών του Τόμου Γ Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης όσο αφορά την Μελέτη και Επίβλεψη μικρών και μεγάλων Οδικών και Τεχνικών Έργων του  Δημόσιου και Ημιδημόσιου Τομέα καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επίσης το σεμινάριο εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στη εφαρμογή των προνοιών του Τόμου Γ Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης όσο αφορά την διαχείριση Επιμετρούμενων Συμβολαίων και Συμβολαίων τύπου Μελέτη/Κατασκευή.Ώρες: 12
Διάρκεια: 14 hours
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης
 

Θέματα

Εισαγωγή (Περιεχόμενο Τόμου Γ)

 • Προδιαγραφές( επεξήγηση βασικών εννοιών)
 • Μέθοδος Επιμέτρησης (επεξήγηση βασικών εννοιών).

Γενικές Απαιτήσεις

 • Υποχρεώσεις και περιορισμοί
 • Αποφυγή παρενοχλήσεων
 • Παράπονα και απαιτήσεις τρίτων
 • Χάραξη
 • Διαστάσεις και Υψόμετρα
 • Δείγματα
 • Πειράματα και δοκιμές
 • Υλικά και ποιότητα εργασίας
 • Πηγές Προέλευσης Υλικών
 • Απομάκρυνση Υλικών που απορρίπτονται από το Μηχανικό
 • Διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, αξιοποίηση, διάθεση υλικών από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές καθώς και πλεοναζόντων ή άλλων άχρηστων ή επικίνδυνων υλικών)
 • Υφιστάμενες Υπηρεσίες
 • Εργασία κατά την Περίοδο Ευθύνης Ελαττωμάτων
 • Μέτρα Ασφάλειας και Υγείας
 • Μέτρα για την ασφάλεια της Τροχαίας
 • Τμηματική Εκτέλεση του Έργου
 • Κατασκευές από Μελέτη Εργολάβου
 • Σχέδια Χωρομετρήσεων
 • Κατασκευαστικά Σχέδια

Μέθοδος Επιμέτρησης για όλες τις εργασίες

Χωματουργικά

 • Εκσκαφές
 • Εκσκαφή Κατάλληλων Υλικών
 • Εκσκαφή Κατάλληλων Υλικών
 • Εκσκαφή θεμελίων για κατασκευές
 • Επίχωση Κατασκευών
 • Συμπύκνωση Επιχωμάτων
 • Αποστράγγιση των χωματουργικών
 • Εκρηκτικές ύλες και ανατινάξεις
 • Υφιστάμενα υψόμετρα εδάφους
 • Γεωυφάσματα
 • Οπλισμένη Γη
 • Συρματοκιβώτια

Μέθοδος Επιμέτρησης για όλες τις εργασίες

Εργασίες Οδοποιίας, Γενικές Απαιτήσεις

 • Ανοχές
 • Πάχη Στρώσεων Οδοστρώματος
 • Εργασία υπό ψυχρό καιρό
 • Προστασία επιφανειών από τα μέσα διάστρωσης
 • Μέθοδος Επιμέτρησης για όλες τις εργασίες


Θεμέλιο Υποθεμέλιο και Ερείσματα

 • Υλικά Τύπου 1
 • Υλικά Τύπου 2
 • Διάστρωση και Συμπύκνωση

Μέθοδος Επιμέτρησης για όλες τις εργασίες

Ασφαλτική Βάση και Ασφαλτικές Στρώσεις

 • Αδρανή υλικά,Πληρωτικό,Άσφαλτος.
 • Μελέτη του μείγματος
 • Προκαταρκτικές δοκιμές και Δοκιμαστικές περιοχές
 • Εκτέλεση εργασίας υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες
 • Μόνιμο εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος
 • Θερμοκρασίες μείγματος
 • Ανάμειξη
 • Αποκλίσεις στο παραγόμενο μείγμα
 • Μεταφορά ασφαλτικού σκυροδέματος
 • Μεταφορά ασφαλτικού σκυροδέματος
 • Συμπύκνωση, Αρμοί
 • Υψόμετρα και αποκλίσεις
 • Αντικατάσταση ελαττωματικών περιοχών
 • Πυκνότητα τυπικού μείγματος έργου
 • Διακυμάνσεις στο μείγμα παραγωγής
 • Μέθοδος Επιμέτρησης για όλες τις εργασίες
 • Δοκιμές για τον προκαταρκτικό έλεγχο αδρανών υλικών
 • Περιοδικός έλεγχος αδρανών υλικών
 • Περιοδικός έλεγχος του μείγματος παραγωγής
 • Περιοδικοί έλεγχοι σε συμπυκνωθείσες στρώσεις
 • Περιοδικοί έλεγχοι της επιτόπου ποιότητας

Μέθοδος Επιμέτρησης για όλες τις εργασίες

Εργασίες Σκυροδέματος

 • Τσιμέντο, Αδρανή υλικά, Νερό, Πρόσμικτα
 • Σχεδιασμός του μείγματος και Ποιότητα του σκυροδέματος
 • Έλεγχος του σκυροδέματος
 • Μεταφορά, Τοποθέτηση, Kατασκευαστικοί αρμοί
 • Προστασία του σκυροδέματος
 • Εργασίες σκυροδέματος κατά τη διάρκεια ψυχρού καιρού
 • Εργασίες σκυροδέματος κατά τη διάρκεια θερμού καιρού
 • Οπλισμός, Ξυλότυποι, Μονώσεις, Στεγανοποίηση
 • Ανοχές κατασκευής

Μέθοδος Επιμέτρησης για όλες τις εργασίες

Αποχετεύσεις και Αγωγοί Υπηρεσιών

 • Εκσκαφή χανδάκων για σωλήνες και εκσκαφή για φρεάτια
 • Σωλήνες για Αποχετεύσεις και Υπηρεσίες
 • Σωλήνες για αποχετεύσεις
 • Αγωγοί υπηρεσιών
 • Τοποθέτηση σωλήνων, βάση και επικάλυψή τους
 • Ενωση σωλήνων, Παλινόρθωση χανδάκων και διάτρητοι οχετοί
 • Σύνδεση με υφιστάμενους οχετούς, φρεάτια και κανάλια
 • Δοκιμές και καθαρισμός
 • Φρεάτια επισκέψεως και συλλογής
 • Επενδυμένα αυλάκια
 • Μέθοδος Επιμέτρησης για όλες τις εργασίες

Κράσπεδα και Πεζοδρόμια

 • Προκατασκευασμένοι Κρασπεδόλιθοι και Επιτόπου Κρασπεδόλιθοι
 • Πλάκες Πεζοδρομίων και Πεζοδρόμια με επιτόπου σκυρόδεμα
 • Πεζοδρόμια από προκατασκευασμένους κυβόλιθους
 • Προσβάσεις αναπήρων

Μέθοδος Επιμέτρησης για όλες τις εργασίες

Εργασίες για Υπηρεσίες

 • Αρχές, Συμβούλια, Κυβερνητικά Τμήματα κλπ
 • Προμήθεια υλικών, Εγκατάσταση Αγωγών, Εγκατάσταση καλωδίων
 • Εργασίες για την ΑΤΗΚ και την ΑΗΚ
 • Εγκατάστασης Οδικού Φωτισμού και Υποδομής Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου
 • Φώτα Τροχαίας και Φωτοελεγχόμενες Διαβάσεις

Μέθοδος Επιμέτρησης για όλες τις εργασίες

Βοηθητικές Εργασίες

 • Περίφραξη Ασφαλείας, Μεταλλικά Στηθαία Ασφαλείας
 • Περίφραξη ασφαλείας πεζών, Χειρολισθήρες και Μεταλλικά παραπέτα
 • Αντιθαμβωτικό Σύστημα

Μέθοδος Επιμέτρησης για όλες τις εργασίες

Περίφραξη Οδών

 • Πάσσαλοι περίφραξης (ορθοστάτες)
 • Mέθοδος Κατασκευής – Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας
 • Περίφραξη και Καγκελόπορτες
 • Αφαίρεση και επανατοποθέτηση υφιστάμενης περίφραξης

Μέθοδος Επιμέτρησης για όλες τις εργασίες

Οδική Σήμανση

 • Οριζόντια και Κάθετη Σήμανση
 • Χιλιομετροδείκτες

Μέθοδος Επιμέτρησης για όλες τις εργασίες

Οδικός Φωτισμός (road lighting)

 • Υλικά και Απαιτήσεις Κατασκευής

Μέθοδος Επιμέτρησης για όλες τις εργασίες

Αποχετεύσεις Λυμάτων και Συναφών Εργασιών

 • Υλικά και Απαιτήσεις Κατασκευής

Μέθοδος Επιμέτρησης για όλες τις εργασίες

Προένταση για Κατασκευές Γεφυρών

 • Υλικά και εξοπλισμός για την προένταση
 • Μεταφορά και αποθήκευση υλικών προέντασης
 • Προεντεταμένοι τένοντες, Αγωγοί και εξαγώγιμοι πυρήνες
 • Αγκυρώσεις και Διαδικασία προέντασης
 • Τσιμεντένεμα στους αγωγούς
 • Αποθήκευση,διαχείριση και τοποθέτηση των προεντεταμένων μερών
 • Κατασκευή των προεντεταμένων μελών εκτός του εργοταξίου
 • Γέφυρα από σύνθετες πλάκες(composite slab bridge)

Μέθοδος Επιμέτρησης για όλες τις εργασίες

Εφέδρανα Γεφυρών και Αρμοί Διαστολής

 • Εφέδρανα Γεφυρών, Κονιάματα Κλινοστρώμνης, Αρμοί Διαστολής

Μέθοδος Επιμέτρησης για όλες τις εργασίες

Θεμελιώσεις με Έγχυτους Πασσάλους από Σκυρόδεμα

 • Υλικά ,Ανοχές
 • Μέθοδος πασσάλωσης και πρόγραμμα, Αρχεία πασσάλωσης
 • Ζημιά σε παρακείμενες υπηρεσίες και κατασκευές
 • Σκυρόδεμα για πασσάλους και Τοποθέτηση σκυροδέματος
 • Ενίσχυση για τους πασσάλους και Διάτρηση για πασσάλους
 • Ανέλκυση της προσωρινής σωλήνωσης
 • Προσωρινή επίχωση και Απομάκρυνση υλικού εκσκαφής
 • Αποκοπή κεφαλών πασσάλων
 • Δοκιμή ακεραιότητος των πασσάλων και Δοκιμαστικές φορτίσεις
 • Ανεπάρκεια πασσάλων και Επανόρθωση της ανεπάρκειας
 • Επανόρθωση της ανεπάρκειας

Μέθοδος Επιμέτρησης για όλες τις εργασίες
 Προφίλ Συμμετεχόντων

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε άτομα που ασχολούνται με την Μελέτη, Προκήρυξη Προσφορών,  Επίβλεψη , Διαχείριση  Συμβολαίων, και Κατασκευή Οδικών και Τεχνικών Έργων στο Δημόσιο, Ημιδημόσιο, Ιδιωτικό Τομέα καθώς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως Πολιτικοί Μηχανικοί, Τεχνικοί Διευθυντές Εταιρειών του ευρύτερου κατασκευαστικού τομέα, Διευθυντές Ποιοτικού Ελέγχου, Υπεύθυνοι Συστημάτων Διαχείρισης και Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιοτικού Ελέγχου και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων των προαναφερόμενων κλάδων.Στόχοι Κατάρτισης

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 • Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις πρόνοιες του Τόμου Γ Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης.
 • Να διαχωρίζουν τις τεχνικές και συμβατικές ευθύνες του Μελετητή, Εργοδότη, Προσφοροδότη (Εργολάβου) και του Επιβλέποντα Μηχανικού, όπως αυτές προκύπτουν από τη  χρήση του Τόμου Γ Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης για Οδικά και Τεχνικά Έργα


Μεθοδολογία

Διάλεξη, Παραδείγματα υπολογισμών, και Συζήτηση.Schedule

Ιούνιος 2024
ΗμερομηνίαΔιάρκειαΤίτλος ΚόστοςΕπιχορήγησηΤελικό Κόστος
28/06/2024 - 05/07/2024 14 hoursΤόμος Γ: Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης (Ελληνικά)
Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης
€430,00€280,00€150,00*

* Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD