Σεμινάρια : Ανά Κλαδο : Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης

Σεμινάρια
Επίλυση Διαφορών στα Κατασκευαστικά Έργα - Διαιτησία

Κωδικός: Π007433
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Αρχιτεκτονική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Μηχανολογική Μηχανική, Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης
Οι γνώσεις για τη διαιτησία είναι απαραίτητες για άτομα που ασχολούνται, σχεδόν υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, με κατασκευαστικά έργα, είτε αυτά είναι οικοδομικά είτε είναι τεχνικά. Ο κύριος λόγος είναι ότι στην πλειοψηφία των συμβολαίων κατασκευαστικών έργων γίνεται πρόνοια για επίλυση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των μερών μέσω διαιτησίας. Τα συμβόλαια που προνοούν για διαιτησία διέπουν την κατασκευή έργων τόσο του ιδιωτικού τομέα (άρα το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη εργοληπτικών εταιρειών, ιδιώτες Συμβούλους Μελετητές και ιδιοκτήτες έργων), όσο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (και ως εκ τούτου απευθύνεται ακόμα στο προσωπικό των Τμημάτων Υπουργείων που ασχολούνται με έργα καθώς και των Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείων, Τοπικών Αρχών και Ημικρατικών Οργανισμών).

Ώρες: 21
Διάρκεια: 6 συναντήσεις, 21 ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής: Άντης Σφήκας
 

Θέματα
 • Εισαγωγή στην επίλυση διαφορών
 • Διαιτησία και διαφορές που επιλύονται μέσω αυτής
 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαιτησίας
 • Ο περί Διαιτησίας Νόμος της Κύπρου, Κεφ. 4
 • Πρόνοιες Συμβολαίων για επίλυση διαφορών
  • Συμβόλαια έργων του Δημοσίου
  • Συμβόλαια έργων ιδιωτικού τομέα
 • Εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών
 • Αμφισβήτηση ή διαφορά
  • Μεταξύ του Εργοδότη και του Εργολάβου
  • Μεταξύ του Αρχιτέκτονα και του Εργολάβου
 • Γραπτή υποβολή της αμφισβήτησης ή διαφοράς στον Αρχιτέκτονα
 • Έκδοση Απόφασης Αρχιτέκτονα
 • Παράλειψη ή Καθυστέρηση Αρχιτέκτονα να εκδώσει Απόφαση
 • Ισχύς της Απόφασης Αρχιτέκτονα
 • Παραπομπή σε Διαιτησία
 • Πρόνοιες περί Διαιτησίας Νόμου για διορισμό Επιδιαιτητή
 • Εξουσίες Διαιτητή / Διαιτητών
 • Δικαιοδοσία και όροι εντολής Διαιτητή / Διαιτητών
 • Προκαταρκτική συνάντηση Διαιτησίας
 • Εγγύηση για έξοδα
 • Προδικαστικές ενστάσεις
 • Δικόγραφα κατά τη διαδικασία Διαιτησίας
 • Διαδικασίες ερήμην (ex-parte)
 • Ακροάσεις και μαρτυρίες
 • Αντιπροσώπευση των μερών
 • Μάρτυρες γεγονότων
 • Ειδικοί πραγματογνώμονες
 • Παραπομπή νομικού θέματος από το Διαιτητή στο Δικαστήριο
 • Αποκάλυψη εγγράφων
 • Αλλαγές στα δικόγραφα
 • Τήρηση πρακτικών στη διαδικασία Διαιτησίας
 • Το δίκαιο της απόδειξης
 • Αίτηση για «επιπρόσθετα και καλύτερα στοιχεία»
 • Προστατευόμενα έγγραφα
 • Έκδοση Διαιτητικής Απόφασης
 • Είδη Διαιτητικής Απόφασης
 • Περιεχόμενο της Διαιτητικής Απόφασης
 • Προσβολή της Απόφασης
 • Έξοδα Διαιτησίας


Προφίλ Συμμετεχόντων
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια: να είναι μηχανικοί( όλες οι ειδικότητες), μελετητές, εργολήπτες έργων, επιβλέποντες μηχανικοι έργων, λειτουργοί τεχνικής υπηρεσίας δήμων, ημικρατικών οργανισμών και συμβουλίων, τεχνικοί σύμβουλοι και επιμετρητές ποσοτήτων , ελεγκτές και δικηγόροι.

Στόχοι Κατάρτισης
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις πρόνοιες των συμβολαίων κατασκευαστικών έργων που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κύπρο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και οι οποίες αφορούν την επίλυση διαφορών, καθώς και στο να παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις για το χειρισμό διαφορών, από την αρχή που προκύπτουν μέχρι την επίλυση τους και ιδιαίτερα μέσα από τη διαδικασία διαιτησίας.

Μεθοδολογία
Για καλύτερη αποτελεσματικότητα του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν διαλέξεις με διαφάνειες ασκήσεις σε περιπτωσιακές μελέτες και συζητήσεις.Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD