Σεμινάρια : Ανά Κλαδο : Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης

Σεμινάρια
Συμβόλαια Υπεργολαβίας ΜΕΔΣΚ για Διορισμένους Υπεργολάβους σε Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα

Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Αρχιτεκτονική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης
Οι Διορισμένοι Υπεργολάβοι διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλα τα οικοδομικά και τεχνικά έργα, καθώς η συμβολή τους στις εργασίες ανέρχεται γύρω στο 30% των συνολικών εργασιών του έργου και στις περιπτώσεις εξειδικευμένων έργων π.χ. νοσοκομείων, κλινικών κ.ά. η συμβολή αυτή ενδέχεται να ανέλθει μέχρι και 50%. Βάσει αυτού, καθίσταται σαφές ότι η ομαλή διεξαγωγή των εργασιών των Διορισμένων Υπεργολάβων είναι εκ των ων ουκ άνευ για την απρόσκοπτη συμπλήρωση του έργου εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων, αλλά και των προϋπολογισμένων οικονομικών πλαισίων. Ως εκ τούτου, η ανάγκη κατάρτισης γύρω από τις πρόνοιες των Συμβολαίων Υπεργολαβίας υπάρχει για όλους όσους εμπλέκονται σε κατασκευαστικά έργα, είτε πρόκειται για Κυρίως Εργολάβους και στελέχη αυτών, είτε πρόκειται για υπεργολάβους, είτε ακόμα για Συμβούλους Μελετητές.

Ώρες: 14
Διάρκεια: 2 ημέρες, 14 ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής: Άντης Σφήκας
 

Θέματα

 Εισαγωγή στα Συμβόλαια Υπεργολαβίας της Μ.Ε.Δ.Σ.Κ.

 •  Έντυπο Συμβολαίου Υπεργολαβίας (Με Ποσότητες) για Διορισμένους Υπεργολάβους σε Οικοδομικά ή Τεχνικά Έργα Υ1
 •  Έντυπο Συμβολαίου Υπεργολαβίας (Χωρίς Ποσότητες) για Διορισμένους Υπεργολάβους σε Οικοδομικά ή Τεχνικά Έργα Υ2

Εκτέλεση των Εργασιών Υπεργολαβίας (Άρθρο 3)

 • Συμβόλαιο Υ1 - δεικνύονται, περιγράφονται ή αναφέρονται στα Έγγραφα Συμβολαίου Υπεργολαβίας
 • Συμβόλαιο Υ2 - δεικνύονται, περιγράφονται ή αναφέρονται στα ή δυνατόν λογικά να συμπεραίνονται από τα Έγγραφα Συμβολαίου Υπεργολαβίας
 • Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τις λογικές απαιτήσεις του Εργολάβου
 •  Ασυμφωνία ή απόκλιση μεταξύ των εγγράφων (σχέδια, όροι, προδιαγραφές, οδηγίες κλπ)

Ευθύνες Υπεργολάβου βάσει προνοιών περιλαμβανομένων στο Κυρίως Συμβόλαιο (Άρθρο 4)

Έναρξη και συμπλήρωση των Εργασιών Υπεργολαβίας (Άρθρο 10)

 •  Μη συμπλήρωση των Εργασιών Υπεργολαβίας όταν πρέπει
 • Προειδοποίηση Εργολάβου προς Υπεργολάβο για απώλεια ή ζημιά
 •  Γραπτή σχετική πιστοποίηση από Αρχιτέκτονα / Πολιτικό Μηχανικό
 •  Παραχώρηση παράτασης χρόνου από τον Εργολάβο
 •  Λόγοι παραχώρησης παράτασης χρόνου

Διατάραξη της κανονικής προόδου των Εργασιών και των Εργασιών Υπεργολαβίας (Άρθρο 11)

 •  Λόγοι επηρεασμού της κανονικής προόδου των εργασιών
 • Υποβολή γραπτής ειδοποίησης από τον Εργολάβο
 • Απαίτηση Υπεργολάβου με πλήρεις λεπτομέρειες της άμεσης απώλειας και/ή των άμεσων εξόδων

 Έμπρακτη συμπλήρωση των Εργασιών Υπεργολαβίας και ευθύνες για ελαττώματα (Άρθρο 12)

 •  Ειδοποίηση Υπεργολάβου προς τον Εργολάβο ως προς την ημερομηνία συμπλήρωσης των εργασιών
 •  Ελαττώματα, λάθη στις Εργασίες Υπεργολαβίας

 

 

 Προφίλ Συμμετεχόντων

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια: να είναι μηχανικοί (όλες οι ειδικότητες), μελετητές, εργολήπτες έργων, επιβλέποντες μηχανικοί έργων, λειτουργοί τεχνικής υπηρεσίας δήμων, ημικρατικών οργανισμών και συμβουλίων, τεχνικοί σύμβουλοι και επιμετρητές ποσοτήτων, ελεγκτές και δικηγόροι.

 Στόχοι Κατάρτισης

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις σημαντικότερες πρόνοιες των Συμβολαίων Μ.Ε.Δ.Σ.Κ., στην εξοικείωσή τους με τις υποχρεώσεις των υπεργολάβων αλλά και των Κυρίως Εργολάβων που αναλαμβάνουν με την υπογραφή των Συμβολαίων αυτών και στο συνυπολογισμό των υποχρεώσεων αυτών στο στάδιο ετοιμασίας και υποβολής της προσφοράς τους, καθώς και στην αναγνώριση των δικαιωμάτων τους και στην αξιοποίηση αυτών, για ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων για απώλειες και βελτίωση της επικερδότητας των Εταιρειών τους. Στοχεύει ακόμα στην εξοικείωση των Συμβούλων Μελετητών στις ιδιαιτερότητες των Συμβολαίων υπεργολαβίας που θα πρέπει να διαχειριστούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων.

 Μεθοδολογία
 • Διαλέξεις με διαφάνειες και σχεδιασμό
 • Σημειώσεις συμμετεχόντων
 • Ασκήσεις σε περιπτωσιακές μελέτες
 • Συζήτηση
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD