Σεμινάρια : Όλα

Σεμινάρια
Μελέτη Ηλεκτρικής Εγκατάστασης με βάση τους Κανονισμούς της 17ης Έκδοσης

Κωδικός: Π007440
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: KEE, Όλα, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική
Στόχος του σεμιναρίου είναι να καταστήσει ικανούς τους Συμβούλους Μηχανικούς, Επιθεωρητές, Εργολάβους και άλλους Ηλεκτρολόγους να εφαρμόσουν σωστά και αποτελεσματικά τις μεθόδους που είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές καθορίζονται στους Κανονισμούς της 17ης Έκδοσης

Ώρες: 35
Διάρκεια: 6 ημέρες, 35 ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής: Νεόφυτος Νεοφύτου
 

Θέματα
 • Υπόσταση, Εφαρμογή και Δομή Κανονισμών. Εκτίμηση Γενικών Χαρακτηριστικών της Παροχής.
 • Διάρθρωση Ηλεκτρικής Εγκατάστασης. Μέγιστη Ζήτηση Συντελεστής Ετεροχρονισμού.
 • Εξωτερικές Επιδράσεις. Εναρμονισμός Εγκατάστασης. Ευχέρεια Συντήρησης.
 • Υπολογισμός Έντασης Βλάβης σε Εγκατάσταση (Βραχυκύκλωμα και απώλεια προς τη Γη).
 • Υπολογισμός έντασης βλάβης σε ηλεκτρική Εγκατάσταση. Μέγιστη Αναμενόμενη Ένταση Ρεύματος στο γενικό Διακόπτη του -Καταναλωτή σε περίπτωση Βραχυκυκλώματος (Μνημόνιο ΑΗΚ).
 • Χαρακτηριστικά Συσκευών Προστασίας. Προστασία Έναντι Ρευμάτων Υπερφόρτωσης.
 • Προστασία Έναντι Ρευμάτων Βλάβης. Συντονισμός Προστασίας Ρευμάτων Υπερφόρτωσης και Ρευμάτων Βλάβης.
 • Επιλογή Ασφαλειών σε συστήματα Διαμονής.
 • Επιλογή και Υπολογισμός Συστημάτων Καλωδίωσης. Βασικές Απαιτήσεις.
 • Χωρητικότητα των Αγωγών. Εμβαδών τομής των Αγωγών. Συντελεστές Ομάδας, Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος, Θερμικής μόνωσης και Συσκευής Προστασίας.
 • Πτώση Τάσεως σε Εγκαταστάσεις του Καταναλωτή. Υπολογισμός Αναμενόμενης Έντασης Βλάβης. Αδιαβατική Εξίσωση.
 • Καλώδια Εγκατεστημένα Υπόγεια. Τρόποι Εγκατάστασης και Υπολογισμός Διατομής των Καλωδίων.
 • Υπολογισμός Καλωδίων για Εκκινητήρες Αστέρος / Τριγώνου. Καλώδια Παράλληλα Ενωμένα.
 • Προστασία έναντι Ηλεκτροπληξίας.
 • Προστασία από συσκευές Εναπομείναντος Ρεύματος RCDs, RCCBs, SRCDs, PRCDs, RCBOs, SRCBOs.
 • Συνδέσεις προς τη Γη. Αποδεκτοί τύποι Ηλεκτροδίων Γης. Αγωγοί Προστασίας. Τύποι Αγωγών Προστασίας και Εμβαδόν Τομής.
 • Διατάξεις Γείωσης για σκοπούς Προστασίας, Λειτουργίας και Συνδυασμένους Σκοπούς. Αγωγοί Προστασίας Ισοδυναμικής -Σύνδεσης.
 • Απόζευξη Ρεύματος. Διακοπή Ρεύματος για Μηχανική Συντήρηση/Επείγουσα Διακοπή.
 • Λειτουργική Διακοπή Ρεύματος. Εφαρμογή Προστατευτικών Μέτρων για Ασφάλεια. Συσκευές Απόζευξης και Διακοπής Ρεύματος.
 • Απαιτήσεις Γείωσης για Εγκατάσταση Εξοπλισμού με Ψηλά Ρεύματα Απώλειας.
 • Ειδικές Εγκαταστάσεις ή Χώροι Εγκαταστάσεων. Χώροι που περιέχουν Μπανιέρα ή Λεκάνη για Ντους. Γεωργικές και Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις.
 • Γενικοί κανόνες Επιθεώρησης. Γενικοί Κανόνες Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.
 • Τροποποιήσεις και Προσθήκες σε μια Εγκατάσταση. Περιοδική Επιθεώρηση και Έλεγχος.
 • Πιστοποίηση και Έκθεση για την  Ηλεκτρική Εγκατάσταση. Σχετικά Έντυπα.
 • Σύνοψη και Αξιολόγηση του Προγράμματος.


Προφίλ Συμμετεχόντων
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Συμβούλους Μηχανικούς, Επιθεωρητές, Εργολάβους, Ηλεκτρολόγους, Μηχανικούς

Στόχοι Κατάρτισης
Εφαρμογή των μεθόδων για την σχεδίαση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, προετοιμασία μελέτης και ετοιμασία εντύπων για έλεγχο από την Αρχή Ηλεκτρισμού με βάση τους Κανονισμούς της 17ης Έκδοσης.

Μεθοδολογία
Διάλεξη, συζήτηση, εργασία σε ομάδες, μελέτη περιπτώσεων, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση

Schedule

Ιούνιος 2024
ΗμερομηνίαΔιάρκειαΤίτλος ΚόστοςΕπιχορήγησηΤελικό Κόστος
25/06/2024 - 18/07/2024 36 hours (7 days)Μελέτη Ηλεκτρικής Εγκατάστασης με βάση τους Κανονισμούς της 17ης Έκδοσης (Ελληνικά)
Εισηγητής:
€1000,00€720,00€280,00*

* Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD