Σεμινάρια : Όλα

Σεμινάρια
Εγκαταστάτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Κωδικός: Π007442
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Μηχανολογική Μηχανική

Η συνεχής και αυξανόμενη χρήση των Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων θα απαιτήσει ειδικευμένους τεχνικούς για την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση τους. Η Πιστοποίηση Τεχνιτών Εγκαταστατών Φ/Β συστημάτων θα δημιουργήσει ικανό δυναμικό, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, και θα συμβάλει σε αποδοτικές και ασφαλείς εγκαταστάσεις και θα ενισχύσει την αξιοπιστία και την ανταγωνιστικότητα στη Φ/Β τεχνολογίαΏρες: 60
Διάρκεια: 12 συναντήσεις
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής: Andreas Stavrou
 

Θέματα

 Αναλυτικό Περιεχόμενο

 Εισαγωγικά

· Ευρωπαϊκή και Εθνική Πολιτική για την Ενέργεια και το Κλίμα.

· Ευρωπαϊκή και Εθνική Πολιτική που διέπει την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών συστημάτων

· Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

· Διαδικασίες αδειοδότησης

· Ευρωπαϊκά και Διεθνή  Πρότυπα

· Οικολογικά και Ενεργειακά Σήματα για τον εξοπλισμό

Βασικές αρχές ηλιακής ενέργειας:

· Ηλιακή Φ/Β ενέργεια,

· Φ/Β συστήματα,

· Φ/Β τεχνολογίες,

· Κατηγορίες και πλεονεκτήματα της Φ/Β τεχνολογίας.

Αρχές Σχεδιασμού:

· Επιθεώρηση χώρου εγκατάστασης,

· Διαστασιολόγηση,

· Λογισμικό προσομοίωσης,

· Ασκήσεις.

· Οικονομικά και περιβαλλοντικά θέματα

Πρότυπα και κανονισμοί

· Προσαρμοσμένα και Ενσωματωμένα Φ/Β σε κτίρια.

· Τοποθέτηση και κτηριακή ενσωμάτωση

· Προσαρμοσμένα και ενσωματωμένα σε στέγες και προσόψεις, γυάλινες οροφές, συστήματα σκίασης, παράμετροι σχεδιασμού

· Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων και χώρος εργασίας: Εργασία με ασφάλεια, σχέδιο εγκατάστασης, εγκατάσταση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, διασυνδεδεμένα και αυτόνομα ΦΒ συστήματα

· Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων και χώρος εργασίας: Συστήματα στήριξης και ενσωμάτωσης στο κτίριο, ολοκλήρωση της ΦΒ εγκατάστασης, λίστα ελέγχου εγκατάστασης (checklist)

· Παραδείγματα-Βέλτιστες πρακτικές: Αναφορά σε μικρά ΦΒ συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν τεχνολογίες διαφόρων τύπων και είναι εγκατεστημένα σε κτίρια της Ευρώπης.

· Παράδειγμα εγκατάστασης Φ/Β συστήματος μικρής κλίμακας σε κτίριο.

· Παρουσίαση της μεθόδου συμψηφισμού  NET METERING,

· Αξιολόγηση εξοπλισμού

· Κανονισμοί της ΑΗΚ για το  Net Metering.

· Συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων. Πλάνο συντήρησης,

· Συνήθη λάθη,

· Διαδικασίες διάγνωσης

· Απαραίτητα έγγραφα για τον ιδιοκτήτη

· Λίστα συντήρησης

· Πρακτική εξάσκηση: Σχεδιασμός, με τη βοήθεια λογισμικού για 2 Φ/Β Συστήματα:

· (α) ενός συστήματος οροφής 3kWp

· και

· (β) ενός διασυνδεδεμένου συστήματος μεγάλης ισχύος 100kWp παρακολούθησης, εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων, τεστ αποδοτικότητας

· Πρακτική εξάσκηση: Επεξήγηση του σωστού τρόπου εγκατάστασης ενός Αυτόνομου και Διασυνδεδεμένου Συστήματος από τον εκπαιδευτή.

-Σύστημα παρακολούθησης - Τηλεμετρία

-Κανόνες Ασφάλειας & Υγείας

-Χορηγίες /Επιδοτήσεις

-Διαχείριση ποιότητας: Βασικές αρχές ποιότητας, ευρωπαϊκά πρότυπα για ΦΒ, εξυπηρέτηση πελατών. Αξιολόγηση προγράμματος

-Πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευομένων σε ομάδες (Α, Β) με αλλαγή αντικειμένου.

-Ομάδα Α: Αυτόνομο Σύστημα, Ομάδα Β: Διασυνδεδεμένο Σύστημα- Διάρκεια εξάσκησης :

 

 Προφίλ Συμμετεχόντων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ηλεκτρολόγους, ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανολόγους μηχανικούς με 2 χρόνια επαγγελματικής πείρας στην εγκατάσταση, έλεγχο, συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ηλιοθερμικών ή Φ/Β συστημάτων)Στόχοι Κατάρτισης
  • Απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων ως και παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών από τους εγκαταστάτες Φ/Β συστημάτων.
  • Απόκτηση καλύτερης γνώσης σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την αποδοτική σχεδίαση, την εγκατάσταση, συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων ενός Φ/Β συστήματος.
  • Προετοιμασία για διενέργεια εξέτασης για Πιστοποίηση


Μεθοδολογία
Διάλεξη, συζήτηση, βήμα προς βήμα επίδειξη, εργαστήρια και πρακτική εφαρμογή.Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD