Σεμινάρια : Ανά Κλαδο : Ηλεκτρολογική Μηχανική

Σεμινάρια
Εκπαίδευση Εργολήπτη & Συντηρητή ηλεκτροσυσκευών Πρώτης και Δεύτερης τάξης

Κωδικός: Π007441
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική
Με βάση τη νομοθεσία περί ηλεκτρολογίας, άτομα που εξασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου ή/και συντηρητή τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Ικανότητας Συντηρητού Ηλεκτροσυσκευών 1ης και 2ης τάξης θα πρέπει να παρακαθίσουν τις εξετάσεις των ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καταρτίζει τα άτομα αυτά στα θέματα ηλεκτρολογίας όπως αυτά καθορίζονται από τις Ηλετρομηχανολογικές υπηρεσίες της κυβέρνησης και τα προετοιμάζει για τις σχετικές εξετάσεις.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διασφαλίζει την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων ώστε οι συντηρητές να εξασκούν το επάγγελμα του συντηρητή ορθά και κυρίως με ασφάλεια τόσο για τους ίδιους όσο και για τους πελάτες τους.


Ώρες: 40
Διάρκεια: 10 συναντήσεις, 40 ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής: Νεόφυτος Νεοφύτου
 

Θέματα

Εισαγωγικά
Χρωματισμοί καλωδίων.
Μονάδες μέτρησης ηλεκτρικής ισχύος, έντασης, αντίστασης, τάσης
Η σχέση μεταξύ τους
Άσκηση – Χρωματισμοί Καλωδίων
Άσκηση – Μονάδες μέτρησης

Χειρισμός οργάνων μέτρησης.
Πρακτική Εξάσκηση - Εργαστήρι
Ηλεκτρική τάση παροχής στους ακροδέκτες των καταναλωτών.
Είδη εκκινητών κινητήρων,
Η ανάγκη χρήσης τους,
Χαρακτηριστικά,
Έλεγχος,
Ρύθμιση.
Επίδειξη

Μονοφασικοί και τριφασικοί επαγωγικοί κινητήρες
Χαρακτηριστικά
Κατασκευή,
Τρόποι ελέγχου για εντοπισμό βλαβών, κλπ.).
Εργαστήρι
Υπολογισμός ηλεκτρικής έντασης λειτουργίας και ισχύος.
Μηχανισμοί προστασίας

Υπολογισμός ηλεκτρικής έντασης λειτουργίας και ισχύος.
Μηχανισμοί προστασίας
Απόζευξη και διακοπή για σκοπούς μηχανικής συντήρησης, λόγω έκτακτης ανάγκης και για ελέγχους
Χαρακτηριστικά προστατευτικών μηχανισμών
MCBs,
RCDs,
MCCBs, και άλλα.
Επίδειξη
Γειώσεις, γεφυρώσεις και προστατευτικοί αγωγοί
Επίδειξη
Εργαστήρι

Συντελεστής ηλεκτρικής ισχύος και συστήματα διόρθωσής του.
Βαθμοί προστασίας από υγρασία και σκόνη.
Υπολογισμοί ηλεκτρικής τάσης/έντασης εισόδου ή εξόδου σε μετασχηματιστές.
Άσκηση
Μέθοδοι προστασίας από ηλεκτροπληξία.

Εγκαταστάσεις ηλεκτρικών συσκευών σε ειδικούς χώρους (αυξημένου κινδύνου για ηλεκτροπληξία).
Μελέτη Περιπτώσεων
Χαρακτηριστικά επαφέων (contactors).
Κριτήρια επιλογής σε σχέση με το είδος του ηλεκτρικού φορτίου


Χαρακτηριστικά επαφέων (contactors).
Κριτήρια επιλογής σε σχέση με το είδος του ηλεκτρικού φορτίου.

Υπολογισμός ηλεκτρικού ρεύματος και ισχύος μονοφασικών και τριφασικών φορτίων.
Ασκήσεις για τον υπολογισμό ρεύματος και ισχύος μονοφασικών φορτιών
Ασκήσεις για τον υπολογισμό ρεύματος και ισχύος τριφασικών φορτιών
Είδη και τύποι προστατευτικών μηχανισμών.
Κριτήρια επιλογής σε σχέση με το είδος του φορτίου.
Άσκηση με πολλαπλές επιλογές

Σημασία της Γειωμένης Ισοδυναμικής Γεφύρωσης
Απαιτήσεις Κανονισμών σε σχέση με εξοπλισμό που χρησιμοποιείται εκτός Ισοζυγισμένης ζώνης

Προετοιμασία για τις εξετάσεις
Επανάληψη
Επίλυση Εξεταστικών δοκιμίων της ηλεκτρομηχανολογικής υπηρεσίας
Επίλυση αποριώνΠροφίλ Συμμετεχόντων
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια: να είναι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, εργολήπτες έργων, ηλεκτρολόγοι ή συντηρητές.

Στόχοι Κατάρτισης

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα καταρτιστούν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο στα θέματα που πρέπει να γνωρίζει ένας συντηρητής ηλεκτροσυσκευών και πιο συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες θα :
 

 • Γνωρίσουν τους Χρωματισμούς καλωδίων.
 • Γνωρίσουν  τις μονάδες μέτρησης ηλεκτρικής ισχύος, έντασης, αντίστασης, τάσης και τη σχέση μεταξύ τους και θα είναι σε θέση να χειρίζονται τα όργανα μέτρησης.
 • Είναι σε θέση να μετρούν την Ηλεκτρική τάση παροχής στους ακροδέκτες των καταναλωτών.
 • Γνωρίσουν τα είδη εκκινητών κινητήρων,την ανάγκη χρήσης τους,τα χαρακτηριστικά, και θα είναι σε θέση να τους ελέγχουν και να τους ρυθμίζουν.
 • Γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά,τρόπο κατασκευής, τρόπους ελέγχου για εντοπισμό βλαβών, και μηχανισμούς προστασίας σε μονοφασικούς και τριφασικούς επαγωγικούς κινητήρες καθώς επίσης θα είναι σε θέση να υπολογίσουν την ηλεκτρική ένταση λειτουργίας και ισχύος
 • Εκπαιδευτούν στον τρόπο απόζευξης και διακοπής για σκοπούς μηχανικής συντήρησης, λόγω έκτακτης ανάγκης και για ελέγχους
 • Γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά προστατευτικών μηχανισμών (MCBs, RCDs, MCCBs, κλπ.).
 • Ενημερωθούν για τις γειώσεις, γεφυρώσεις και προστατευτικούς αγωγούς.
 • Ενημερωθούν για τον συντελεστή ηλεκτρικής ισχύος και συστήματα διόρθωσης του, και τους βαθμούς προστασίας από υγρασία και σκόνη.
 • Είναι σε θέση να υπολογίζουν την ηλεκτρική τάση/ένταση εισόδου ή εξόδου σε μετασχηματιστές.
 • Γνωρίσουν τις μεθόδους προστασίας από ηλεκτροπληξία.
 • Ενημερωθούν για τον τρόπο εγκατάστάσης ηλεκτρικών συσκευών σε ειδικούς χώρους ( αυξημένου κινδύνου για ηλεκτροπληξία)
 • Ενημερωθούν για τα χαρακτηριστικά επαφέων (contactors), κριτήρια επιλογής σε σχέση με το είδος του ηλεκτρικού φορτίου.
 • Είναι σε θέση να υπολογίζουν το ηλεκτρικό ρεύμα και την ισχύ μονοφασικών και τριφασικών φορτίων.
 • Ενημερωθούν για τα είδη και τύπους προστατευτικών μηχανισμών καθώς επίσης και για τα κριτήρια επιλογής σε σχέση με το είδος του φορτίου.
 • Ενημερωθούν για τη σημασία της Γειωμένης Ισοδυναμικής Γεφύρωσης και απαιτήσεις Κανονισμών σε σχέση με εξοπλισμό που χρησιμοποιείται εκτός Ισοζυγισμένης ζώνης


Μεθοδολογία
 • Διάλεξη με διαφάνειες
 • Συζήτηση
 • Εργασία σε ομάδες
 • Μελέτη περιπτώσεων
 • Παραδείγματα
 • Επίδειξη
 • Εργαστήρια και
 • Πρακτική εξάσκηση
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD