Σεμινάρια : Όλα

Σεμινάρια
Προγραμματισμός Κατασκευαστικών Έργων

Κωδικός: Π007434
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Αρχιτεκτονική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Μηχανολογική Μηχανική, Πολεοδομία-Χωροταξία, Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης
O σωστός προγραμματισμός συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. H ετοιμασία και υποβολή ορθών προγραμμάτων εργασίας προνοείται πλέον σαφώς και ρητά σε πολλά συμβόλαια (π.χ. συμβόλαια οικοδομικών και τεχνικών έργων του δημοσίου) και μη υποβολή τέτοιου προγράμματος τιμωρείται με την αποκοπή ρήτρων. Ως εκ τούτου, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για κατάρτιση γύρω από τον προγραμματισμό τόσο από τα στελέχη εργοληπτικών εταιρειών και το προσωπικό των υπεργολάβων, όσον και από τους ίδιους τους Συμβούλους Μελετητές οι οποίοι καλούνται να εξετάσουν τα προγράμματα που τους υποβάλλονται, να παρακολουθούν μέσα από αυτά την πρόοδο των εργασιών, να τα χρησιμοποιούν στην αξιολόγηση των απαιτήσεων των εργοληπτών κ.ο.κ.

Ώρες: 21
Διάρκεια: 3 ημέρες
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής: Άντης Σφήκας
 

Θέματα
 • Εισαγωγή στον προγραμματισμό έργων
 • Συμβατικές υποχρεώσεις για προγράμματα
  • Συμβόλαια ιδιωτικού τομέα
  • Συμβόλαια δημόσιου τομέα
 • Ανάλυση του Έργου στις επιμέρους εργασίες
 • Μέθοδοι προγραμματισμού
 • Αρχικό δικτυωτό διάγραμμα
 • Διάρκεια, πόροι και κόστος κάθε εργασίας
 • Επαναπροσδιορισμός εργασιών, βελτίωση διαγράμματος
 • Τελικό διάγραμμα
 • Παραδείγματα – εφαρμογές
 • Βασικοί υπολογισμοί χρόνων
 • Διάγραμμα GANTT
 • Περιθώριο εργασιών
 • Κρίσιμη διαδρομή
 • Διάρκεια Έργου
 • Αρχικό διάγραμμα ροής εξόδων
 • Αρχικό διάγραμμα χρήσης πόρων
 • Ικανοποίηση περιορισμών σε χρόνο, πόρους και κόστος
 • Εξισορρόπηση πόρων
 • Στάθμιση χρόνου / κόστους
 • Παραδείγματα – εφαρμογές
 • Εκθέσεις προόδου
  • Ποσοστό εκτέλεσης εργασιώ
  • Νέες εκτιμήσεις διάρκεια
  • Πραγματικά έξοδα
 • Ποιοτική συμμόρφωση
 • Παραδείγματα – εφαρμογές
 • Σύγκριση προόδου με αρχικό χρονοδιάγραμμα
 • Διορθωτικά μέτρα
  • Επιτάχυνση, στάθμιση κόστους / χρόνου
  • Εξισορρόπηση πόρω
 • Εισαγωγή στη χρήση λογισμικών προγραμματισμού (Primavera – Suretrack & Microsoft Project)
 • Χρήση λογισμικών προγραμματισμού Primavera – Suretrack & Microsoft Project
 • Θεωρητικές μέθοδοι για ανάλυση καθυστερήσεων (Global Impact Method, Net Impact Method, As Planned Impacted Method or Entitlement Method, As Planned but – for Method, As Built but – for Method)
 • Πρακτικές μέθοδοι για ανάλυση καθυστερήσεων (As Planned Vs. As Built Method, Windows / Snap shot Method or Window Update Method, Impact / Update Method)
 • Χρήση προγραμμάτων για τεκμηρίωση απαιτήσεων για παράταση χρόνου ή / και επιπρόσθετα έξοδ
 • Δημιουργία Gannt Chart
 • Καθορισμός Πόρων
 • Σχέσεις και εξαρτήσεις
 • Καθορισμός του Baseline
 • Έλεγχος του Critical Path
 • Μέθοδοι Παρακολούθησης του έργου
 • Αναθεώρηση δραστηριοτήτων


Προφίλ Συμμετεχόντων
Υποψήφιοι για συμμετοχή είναι πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, επιμετρητές ποσοτήτων κ.ά. που ασχολούνται με προγραμματισμό έργων είτε ετοιμάζοντας και υποβάλλοντας προγράμματα εργασιών ως στελέχη εργοληπτικών εταιρειών, εταιρειών υπεργολάβων κλπ, είτε εξετάζοντας προγράμματα εργασιών ως Σύμβουλοι Μελετητές, ή μέλη του προσωπικού Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείων, τοπικών αρχών, ημικρατικών οργανισμών κ.ά.

Στόχοι Κατάρτισης
Το πρόγραμμα στοχεύει στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις διάφορες μεθόδους προγραμματισμού. Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν να συσχετίζουν αυτές τις μεθόδους με τη διαχείριση συμβολαίων. Επιπλέον στοχεύει στην ανάπτυξη της ικανότητας των συμμετεχόντων να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα προγραμματισμού που παρουσιάζονται στην εργασία τους, στο να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να ετοιμάζουν και υποβάλλουν τα προγράμματα που απαιτούνται από τα διάφορα κατασκευαστικά συμβόλαια, στο να ερμηνεύουν προγράμματα εργασιών, καθώς και να εξοικειωθούν γύρω από τη χρήση τους για σκοπούς τεκμηρίωσης απαιτήσεων για παράταση χρόνου ή /και επιπρόσθετα έξοδα.

Μεθοδολογία
Για καλύτερη αποτελεσματικότητα του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν: διαλέξεις με διαφάνειες, ασκήσεις σε περιπτωσιακές μελέτες και συζητήσεις.Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD