Σεμινάρια : Ανά Κλαδο : Ηλεκτρολογική Μηχανική

Σεμινάρια
Βελτίωση Ενεργειακής επίδοσης Επιχειρήσεων - ΠΡΟΤΥΠΟ ISO50001:2011

Κωδικός: Π007449
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Αγρονομική - Τοπογραφική Μηχανική, Αρχιτεκτονική Μηχανική, Χημική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Μηχανική μεταλλείων και εφηρμοσμένης γεωλογίας, Μηχανολογική Μηχανική, Πολεοδομία-Χωροταξία, Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης
Είναι απαίτηση των ημερών - για κάθε μορφής επιχείρηση - η βελτίωση της ενεργειακής της επίδοσης και η μείωση του ενεργειακού κόστους από τη δραστηριότητά της, την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών. Το ISO 50001 παρέχει ένα δοκιμασμένο πλαίσιο για μια συστηματική διαχείριση της επιχείρησης, έτσι ώστε να ικανοποιήσει αυτές τις απαιτήσεις και λόγω της ομοιότητας που παρουσιάζει η δομή του με την αντίστοιχη του ISO 14001:2004, διευκολύνεται η ενσωμάτωσή του σε ήδη εφαρμοζόμενα και πιστοποιημένα συστήματα.

Ώρες: 21
Διάρκεια: 3 ημέρες
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής: Λεωνίδας Μαντέλλος
 

Θέματα
 • ISO 50001 – Γενικά
 • Προηγούμενα πρότυπα, π.χ. ISO 16001
 • Πρότυπο ISO 50001
 • Περιεχόμενα / Δράσεις Προτύπου
 1. Πλαίσιο / Ρόλοι Ενεργειακής Διαχείρισης –EnMS (οργανωτική δομή, πολιτική, δέσμευση από τη διοίκηση κλπ.)
 2. Ενεργειακή επιθεώρηση / Προφίλ παρούσας ενεργειακής κατάστασης
 3. Ορισμός βάσης αναφοράς (baseline) / Καύσιμα / Χρήσεις ενέργειας, Δείκτες ενεργειακής απόδοσης
 4. Δράσεις / Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
 5. Εφαρμογή και λειτουργία EnMS (ικανότητες, εκπαίδευση, ενημέρωση, σχεδιασμός, προμήθειες κλπ)
 • Περί Ενέργειας και Ενεργειακής Επιθεώρησης
 • Ισοζύγια, Διαγράμματα, Απόδοση & Ειδική Κατανάλωση
 • Στην ουσία της  “Κατανάλωσης Αναφοράς” (Base Line)
 • Διαχείριση Ενέργειας - Γιατί ?
 • Δείκτες Ενεργειακής Επίδοσης
 • Υπολογισμοί - Μονάδες Ενέργειας & Ισχύος
 • Καύσιμα, Βαθμοί απόδοσης, χρήσεις, μετατροπές
 • Πρωτογενείς μορφές Ενέργειας και Τελικές μορφές χρήσης
 • Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης
 • Ορθολογική Χρήση και Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Η Ποιότητα Ρεύματος και η Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Προετοιμάζοντας μια Ενεργειακή Επιθεώρηση
 • Μελετώντας την Πολιτική και τον Σχεδιασμό πριν την Επιθέωρηση
 • Γνωρίζοντας τους “καταναλωτές ενέργειας”
 • Η Ενέργεια που καταναλώνεται (τύποι, όγκοι, ένταση, σταθερή, μεταβλητή, κλπ)
 • Μετρήσεις καταναλώσεων (όργανα, διάστημα, καταμερισμός, ισοζύγια κλπ)
 • Ανάλυση βασικών εννοιών Διαχείρισης Ενέργειας
 • Νομοθεσία Ενεργειακής Διαχείρισης
 • Συμβατότητα ISO50001 με ISO9001, ISO14001 & ISO22000
 • Πρακτικές Ασκήσεις Αυτογνωσίας επί του προτύπου ISO5000

 Προφίλ Συμμετεχόντων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Σύμβουλους Εταιρειών, Υπεύθυνους Διαχείρισης Ποιότητας, Υπευθύνους Τμημάτων και Μηχανικούς με στόχο  να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2011.Στόχοι Κατάρτισης
Να παρουσιαστούν και να αναλυθούν οι απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 50001:2011 σε συνδυασμό με τις διαδικασίες ανάπτυξης και εφαρμογής ενός Συστήματος Ποιότητας.

Μεθοδολογία
 • Διάλεξη με διαφάνειες
 • Συζήτηση
 • Μελέτη περιπτώσεων


Εξοπλισμός/ Εκπαιδευτικά μέσα
 • Σημειώσεις Διαλέξεων, ενημερωτικό υλικό και γραφική ύλη
 • Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
 • Προβολέας
 • Χαρτοπίνακας
 • Όργανα Μετρήσεων
 • Φωτοβολταϊκά Πλαίσια
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD