Σεμινάρια : Ανά Κλαδο : Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης

Σεμινάρια
Εκπαίδευση Ε.Σ.Υ.Π.Π Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης

Κωδικός: Π008013
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: KEE, Όλα, Αγρονομική - Τοπογραφική Μηχανική, Αρχιτεκτονική Μηχανική, Χημική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Μηχανική μεταλλείων και εφηρμοσμένης γεωλογίας, Μηχανολογική Μηχανική, Πολεοδομία-Χωροταξία, Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των ατόμων που ορίζονται ως ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) για της πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας. Μεταξύ άλλων, θα γίνει ενημέρωση για τις Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, για την ετοιμασία και εφαρμογή της Μελέτης Εκτίμησης Επικινδυνότητας, την Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας, την Εργονομία, για την Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα, Φυσικούς-Χημικούς-Βιολογικούς Παράγονες.  

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές αλλά και τις πρακτικές γνώσεις έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης τους να πληρούν τις απαιτήσεις της Κυπριακής Νομοθεσίας ως προς την απαιτούμενη εκπαίδευση των ΕΣΥΠΠ.Ώρες: 35
Διάρκεια: 35 hours
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής:
 

Θέματα
 • Εισαγωγή
 • Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία (Πρόνοιες Νομοθεσίας, Κανονισμοί περί Διαχείρισης, Επιτροπές Ασφάλειας)
 • Διαδικασία Εκτίμησης των Κινδύνων
 • Πυρασφάλεια
 • Σχέδια δράσης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης– Σήμανση
 • Κίνδυνοι κατά την χειρονακτική διακίνηση φορτίων
 • Εργονομία– Μυοσκελετικές Παθήσεις
 • Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης
 • Χημικοί και Βιολογικοί Παράγοντες
 • Φυσικοί παράγοντες (θόρυβος, έκθεση σε θερμικό φορτίο, κραδασμοί, ακτινοβολία, αερισμός, φωτισμός κ.λπ.)
 • Ασφάλεια και υγεία στα κατασκευαστικά έργα και εργασίες σε ύψος
 • Ηλεκτρικοί κίνδυνοι
 • Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας (Εργαλεία χειρός-Συντήρηση-Εξοπλισμός υπό πίεση)
 • Διακίνηση προσώπων και οχημάτων
 • Μέσα ατομικής προστασίας
 • Ψυχοσωματικοί κίνδυνοι  
 • Βασικές αρχές επιθεώρησης χώρων εργασίας
 • Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων εργασίας
 • Τήρηση Αρχείου Ασφάλειας και Υγείας
 • Εκτίμηση των κινδύνων- Περιπτωσιακή μελέτη


Προφίλ Συμμετεχόντων
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Μηχανικούς, Διευθυντικά στελέχη εργοληπτικών εταιρειών, Επιμετρητές Ποσοτήτων, Λειτουργούς και Αντιπροσώπους Ασφάλειας και Υγείας.

Στόχοι Κατάρτισης

Στο τέλος του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να:

 • Διεξάγουν δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης
 • Αναγνωρίζουν διάφορους κινδύνους
 • Εφαρμόζουν μεθοδολογίες εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου
 • Εισηγούνται / εφαρμόζουν πρακτικές για πρόληψη των ατυχημάτων
 • Αντιδράσουν αποτελεσματικά σε περίπτωση εκδήλωσης του κινδύνου


Μεθοδολογία

Για καλύτερη αποτελεσματικότητα του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν:

 • Σημειώσεις συμμετεχόντων
 • Ασκήσεις σε περιπτωσιακές μελέτες
 • Συζητήσεις
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD