Σεμινάρια : Ανά Κλαδο : Πολιτική Μηχανική

Σεμινάρια
Διαχείριση Συμβολαίων του Δημοσίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα

Κωδικός: Π008010
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Πολιτική Μηχανική, Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης
Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα, να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη κατανόηση, χρήση και εφαρμογή των προνοιών του Συμβολαίου όσο αφορά την Προσφοροδότηση, Εκτέλεση και Επίβλεψη μικρών και μεγάλων Οδικών και Τεχνικών Έργων του Ιδιωτικού, Δημόσιου και Ημιδημόσιου Τομέα καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επιπλέον, στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη διαχείριση και εφαρμογή των προνοιών του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα είτε αυτά είναι Επιμετρούμενα Συμβόλαια είτε είναι Συμβόλαια τύπου Μελέτη/Κατασκευή καθώς επίσης και να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες να ορίζουν ρεαλιστικούς μετρήσιμους στόχους , να εξασφαλίζουν θετικά αποτελέσματα και να εφαρμόζουν σύστημα αξιόπιστης παρακολούθησης και ελέγχου του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα.


Ώρες: 14
Διάρκεια: 14 hours
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης
 

Θέματα

Εισαγωγή

 • Ορισμός Έργου και Διοίκησης Έργου (Εργοδότης, Εργολάβος, Μηχανικός)
 • Περιεχόμενο  Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα
 • Επεξήγηση βασικών εννοιών

Τόμος Α Οδηγίες προς τους Τεχνικούς Φορείς

 • Ορισμοί
 • Βασικά στοιχεία του διαγωνισμού
 • Κατηγορία και Τάξη Έργου
 • Γενικές Αρχές
 • Δικαίωμα και προϋποθέσεις συμμετοχής
 • Επιθεώρηση Εργοταξίου
 • Νομικό πλαίσιο
 • Στοιχεία εγγράφων του διαγωνισμού
 • Σύνταξη προσφορών
 • Υποβολή και άνοιγμα προσφορών
 • Αξιολόγηση προσφορών
 • Αποτελέσματα διαγωνισμού
 • Υπογραφή Συμφωνίας

Τόμος Β. Όροι Συμβολαίου για κατασκευή Δημοσίων Έργων Πολιτικής Μηχανικής (με κατά προσέγγιση ποσότητες)
 

 • Ορισμοί και Ερμηνεία
 • Μηχανικός και Επιβλέπων Μηχανικός
 • Εκχώρηση και ανάθεση του Συμβολαίου
 • Έγγραφα του Συμβολαίου
 • Γενικές Υποχρεώσεις
 • Εργατικά
 • Έλεγχος υλικών, Μηχανικού Εξοπλισμού και εργασίας
 • Αναστολή Εργασιών
 • Έναρξη Έργου και καθυστερήσεις
 • Περίοδος Ευθύνης για Ελαττώματα
 • Τροποποιήσεις, Προσθήκες, Παραλείψεις
 • Διαδικασία απαιτήσεων για πρόσθετή πληρωμή
 • Μηχανήματα Εργολάβου, Προσωρινά Έργα και υλικά
 • Επιμετρήσεις
 • Ποσά Προνοίας και Ποσά Βασικού Κόστους
 • Διορισμένοι Υπεργολάβοι
 • Πιστοποιητικά , Πληρωμές και Τελική Παραλαβή
 • Επανορθώσεις και Θεραπείες
 • Ειδικοί Κίνδυνοι
 • Απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης
 • Διακανονισμός διαφορών
 • Ειδοποιήσεις
 • Υπαίτιος ο Εργοδότης
 • Διαφοροποίηση του κόστους
 • Αξιολόγηση Απόδοσης του Εργολάβου

Τόμος Γ. Πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και μέθοδος επιμέτρησης (για οδικά και τεχνικά έργα)

· Γενικές απαιτήσεις   

· Χωματουργικά     

· Εργασίες οδοποιίας, γενικές απαιτήσεις

· Θεμέλιο, Υποθεμέλιο και ερείσματα               

· Ασφαλτική βάση και ασφαλτικές στρώσεις 

· Εργασίες σκυροδέματος

· Αποχετεύσεις και αγωγοί υπηρεσιών

· Κράσπεδα και πεζοδρόμια

· Εργασίες για υπηρεσίες

· Βοηθητικές εργασίες

· Περίφραξη οδών

· Οδική σήμανσή

· Road lighting

· Aποχετεύσεις λυμάτων και συναφών εργασιών

· Προένταση για κατασκευές γεφυρών

· Εφέδρανα γεφυρών και αρμοί διαστολής

· Θεμελιώσεις με εγχύτους πασσάλους από σκυρόδεμα

· Πρόλογος και μέθοδος επιμέτρησης

 

Τόμος Δ Κατασκευαστικά Σχέδια

· Περιεχόμενο

· Επεξήγηση βασικών εννοιών

· Αντιφάσεις

· Υποχρεώσεις εργολάβου

 

Τόμος Ε. Αριθμημένα παραρτήματα

· Σχέδια του Συμβολαίου

· Τοποθεσία του Έργου

· Περιληπτική Περιγραφή του Έργου

· Γραφεία και Εξοπλισμός του Μηχανικού

· Μεταφορά του Προσωπικού του Μηχανικού

· Μέτρα για την Ασφάλεια της Τροχαίας

· Τμηματική Εκτέλεση του Έργου

· Κατασκευές από Μελέτη Εργολάβου

· Μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

· Οπλισμένη Γη (Reinforced Soils)

· Συναφείς Εργασίες Προσαρμογής

· Σωλήνες για Αποχετεύσεις

· Αγωγοί Υπηρεσιών

 

Δελτίο Ποσοτήτων (Πρότυπο)

· Γενικά

· Χωματουργικά

· Αποχετεύσεις   Όμβριων

· Αποχετεύσεις   Λυμάτων

· Οδόστρωμα

· Κατασκευές

· Κράσπεδα και Πεζοδρομία

· Οδική Σήμανση

· Εργασίες Υπηρεσιών

· Βοηθητικές Εργασίες

· Εργασίες με Απολογισμό   (Ποσό Προνοίας)

 

Λήξη Σεμιναρίου

· Ερωτήσεις/ΣυζήτησηΠροφίλ Συμμετεχόντων
Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που ασχολούνται με την Υποβολή Προσφορών, Κατασκευή, Επίβλεψη και Διαχείριση Συμβολαίων, Οδικών και Τεχνικών Έργων στο Δημόσιο, Ημιδημόσιο Τομέα, καθώς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως Πολιτικοί Μηχανικοί, Επιμετρητές Ποσοτήτων, Υπεύθυνοι ετοιμασίας και αξιολόγησης Απαιτήσεων, Τεχνικοί Διευθυντές Εταιρειών του ευρύτερου κατασκευαστικού τομέα, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων των προαναφερόμενων κλάδων.

Στόχοι Κατάρτισης

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 • Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις πρόνοιες του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα του Δημόσιου και  Ημιδημόσιου Τομέα καθώς και τις Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Να διαχωρίζουν τις τεχνικές και συμβατικές ευθύνες του Μελετητή, Εργοδότη, Εργολάβου και του Επιβλέποντα Μηχανικού, όπως αυτές προκύπτουν από  χρήση του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα


Μεθοδολογία
 • Διάλεξη με διαφάνειες
 • Συζήτηση
 • Παραδείγματα
 • Επίδειξη


Schedule

Ιούνιος 2024
ΗμερομηνίαΔιάρκειαΤίτλος ΚόστοςΕπιχορήγησηΤελικό Κόστος
18/06/2024 - 25/06/2024 14 hoursΤόμος Β Διαχείριση Συμβολαίων του Δημοσίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα (Ελληνικά)
Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης
€430,00€280,00€150,00*

* Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD