Σεμινάρια : Ανά Κλαδο : Πολιτική Μηχανική

Σεμινάρια
Διεύθυνση Έργων για Μηχανικούς

Κωδικός: Π008014
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Αρχιτεκτονική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Μηχανική μεταλλείων και εφηρμοσμένης γεωλογίας, Μηχανολογική Μηχανική

Η Διοίκηση Έργου αποτελεί καθημερινότητα στη ζωή ενός μηχανικού είτε καλείται ο ίδιος να διοικήσει ένα έργο είτε αποτελεί μέλος ομάδας έργου τόσο του αναθέτη όσο και του αναδόχου. Παρά την αναγκαιότητα, οι περισσότεροι μηχανικοί διαθέτουν εμπειρικές, μόνο, γνώσεις διοίκησης έργου. Η αναγκαιότητα αυτή έρχεται να καλυφθεί με το παρόν πρόγραμμα που  έχει σκοπό να συστηματοποιήσει τις εμπειρικές αυτές γνώσεις και να εισάγει τους νέους μηχανικούς στις βασικές αρχές Διοίκησης Έργου.
Το Πρόγραμμα παρουσιάζει τις βασικές αρχές, τις τεχνικές και τα εργαλεία που απαιτούνται για την αποτελεσματική διοίκηση κάθε φάσης του κύκλου ζωής ενός έργου και την υλοποίησή αυτού εντός των προδιαγραφών ποιότητας, χρόνου και κόστους, ανταποκρινόμενου στις απαιτήσεις του αναδόχου και των ομάδων συμφερόντων (stakeholders).
Το Πρόγραμμα αναπτύσσεται πάνω στις αρχές και τελευταίες εξελίξεις του γνωστικού πεδίου της Διοίκησης Έργου, όπως αυτό καταγράφεται στο Project Management Body of Knowledge (PMBOKGuide) του Project Management Institute.Ώρες: 21
Διάρκεια: 3 ημέρες
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής: Άντης Σφήκας
 

Θέματα

• Ορισμός Έργου και Διοίκησης Έργου
• Κύκλος Ζωής Έργου
• Παράγοντες που επηρεάζουν ένα έργο
• Κύριες Ομάδες Συμφερόντων (Stakeholders)
• Ομάδες Έργου
• Υπευθυνότητες Διευθυντή Έργου
 

Έναρξη Έργου – Ο Ρόλος της Διοίκησης
• Αποτίμηση Αναγκών
• Επιλογή Έργου (Σχέση κόστους – οφέλους, Παρούσα Αξία και Καθαρή Παρούσα Αξία)
• Προσδιορισμός Έξυπνων Στόχων (Εξειδίκευση, Μετρήσιμοι, Συμφωνημένοι, Ρεαλιστικοί, Χρονικά προσδιορισμένοι)
• Προσδιορισμός Απαιτήσεων
• Σύμβαση (εις) έργου
• Τεύχος Τεχνικών Απαιτήσεων Έργου
 

Σχεδιασμός Έργου – Προγραμματισμός
• Η δομική Ανάλυση του Έργου
• Εκτιμήσεις
• Χρονικός Προγραμματισμός
• Διαγράμματα Χρονικού Προγραμματισμού – Μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής (CPM)
• Επιτάχυνση χρονικού προγραμματισμού
• Προγραμματισμός Δαπανών
• Μήτρα καθηκόντων / υπευθυνοτήτων
• Προγραμματισμός Ανθρώπινων Πόρων
• Σχεδιασμός Αβεβαιότητας (Risk)
• Προγραμματισμός Προμηθειών
• Σχεδιασμός Ποιότητας
• Επικοινωνίες

Λογισμικά Διαχείρισης Έργου
• Παρουσίαση Λογισμικού
• Εφαρμογή από τους συμμετέχοντες 

Case Study
 

Hands on Practice

Υλοποίηση Έργου – Σχεδιασμός Αναφοράς
i. Ανάπτυξη Ομάδας Έργου
i. Οργανισμοί και Δομές Ομάδας έργου
ii. Διαχείριση Αλλαγών
iii. Διαχείριση Αβεβαιότητας
iv. Αναφορές Προόδου
v. Αποτίμηση και παρακολούθηση προόδου έργου
vi. Αποτίμηση Αποτελεσματικότητας
vii. Αφανείς Δαπάνες


i. Δοκιμές Έργου και Παράδοση – Παραλαβή
ii. Διοικητική και Συμβατική Ολοκλήρωση Έργου
iii. Καταγραφή Εμπειρίας για μεταφορά σε μελλοντικά έργαΠροφίλ Συμμετεχόντων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

1. Μηχανικούς (όλες οι ειδικότητες)

2.Μελετητές

3.Εργολήπτες έργων

4.Επιβλέποντες μηχανικοί έργων

6.Τεχνικοί Σύμβουλοι

 Σκοπός Κατάρτισης


Στόχοι Κατάρτισης

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα διαθέτουν βασικές γνώσεις και τεχνικές Διοίκησης Έργου και θα είναι σε θέση να:

•Συνδέουν τους στόχους και σκοπούς του έργου με τις καθαρές ανάγκες του αναθέτη

•Αναπτύσουν την δομική ανάλυση του έργου

•Ορίζουν ρεαλιστικούς μετρήσιμους στόχους και να εξασφαλίζουν θετικά αποτελέσματα

•Επιτυγχάνουν το χρονικό προγραμματισμό του έργου και το κόστος

•Επιτυγχάνουν σύστημα αξιόπιστης παρακολούθησης και ελέγχουΜεθοδολογία
  • Διάλεξη
  • Συζήτηση
  • Μελέτη περιπτώσεων
  • Πρακτική άσκηση
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD