Σεμινάρια : Ανά Κλαδο : Αρχιτεκτονική Μηχανική

Σεμινάρια
Τα αδρανή υλικά της Κύπρου και η χρήση τους στα τεχνικά και οικοδομικά

Κωδικός: Π009745
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Αρχιτεκτονική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης

Το σεμινάριο στοχεύει στο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις πρόνοιες και απαιτήσεις των προδιαγραφών ποιοτικού ελέγχου ( CYSEN) των εγχώριων αδρανών υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται στα Τεχνικά και Οικοδομικά Έργα  του  Ιδιωτικού, Δημόσιου και Ημιδημόσιου Τομέα καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης το σεμινάριο έχει ως στόχο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο  του τρέχοντος Διατάγματος περί καθορισμού των επίπεδων των βασικών απαιτήσεων ορισμένων προϊόντων δομικών κατασκευών (Διάταγμα ΚΔΠ 164/2011), να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη κατανόηση, χρήση και εφαρμογή του τρέχοντος Διατάγματος όσο αφορά την Μελέτη, Επίβλεψη και Εκτέλεση μικρών και μεγάλων Οικοδομικών, Οδικών και Τεχνικών Έργων και στην εφαρμογή των προνοιών του τρέχοντος Διατάγματος όσο αφορά την διαχείριση Επιμετρούμενων Συμβολαίων και Συμβολαίων τύπου Μελέτη/Κατασκευή κλπ.Ώρες: 12
Διάρκεια: 12 hours
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης
 

Θέματα

Εισαγωγή

 • Περιεχόμενο  του τρέχοντος Διατάγματος για τα Αδρανή
 • Επεξήγηση βασικών εννοιών

Νομικό Πλαίσιο

 • Ο περί Δομικών Προϊόντων Νόμος
 • Εναρμονισμένα Πρότυπα
 • CE marking
 • Δήλωση Συμμόρφωσης

Εργαστηριακές Δοκιμές για Έλεγχο Αδρανών

 • Γεωμετρικά Χαρακτηριστικά
 • Φυσικά Χαρακτηριστικά
 • Χημικά Χαρακτηριστικά
 • Συνοπτική περιγραφή και επεξήγηση όλων των δοκιμών που περιλαμβάνονται στα Πρότυπα και το Διάταγμα ΚΔΠ 164/2011.Μεταξύ άλλων Κοκκομετρική Διαβάθμισή, Πυκνότητα Αδρανών, Δείκτης Πλακοειδούς, Περιεκτικότητα σε παιπάλη, Ποιότητα παιπάλης, Αντοχή σε Κατακερματισμό, Απορροφητικότητα σε νερό, Αντοχή σε ψύξη- απόψυξη, Αντοχή σε ολισθηρότητα, Περιεκτικότητα σε χλώριο, Θειικά διαλυτά σε οξύ, Συνολική περιεκτικότητα θείου, Αντοχή σε Αλκαλοπυριτικές αντιδράσεις  κλπ
 • Προβολή ειδικών ταινιών μικρού μήκους σχετικών με τις υπό αναφορά εργαστηριακές δοκιμές

Αδρανή για Σκυρόδεμα CYS EN 12620

 • Αντικείμενο του Ευρωπαϊκού Προτύπου CYS EN 12620
 • Καθορισμένα Όρια για Χονδρά Αδρανή, Διαβαθμισμένο Μίγμα και Λεπτά Αδρανή
 • Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα καθορισμένα όρια
 • Προβλήματα και δυσκολίες στη εφαρμογή

Αδρανή Ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων CYS EN 13043

 • Αντικείμενο του Ευρωπαϊκού Προτύπου CYS EN 13043
 • Καθορισμένα Όρια για Χονδρά Αδρανή, Διαβαθμισμένο Μίγμα και Λεπτά Αδρανή
 • Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα καθορισμένα όρια
 • Προβλήματα και δυσκολίες στη εφαρμογή

Αδρανή  Κονιαμάτων CYS EN 13139

 • Αντικείμενο του Ευρωπαϊκού Προτύπου CYS EN 13139
 • Καθορισμένα Όρια
 • Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα καθορισμένα όρια
 • Προβλήματα και δυσκολίες στη εφαρμογή

Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων  με υδραυλικές κονίες ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα για την οδοποιία CYS EN 13243

 • Αντικείμενο του Ευρωπαϊκού Προτύπου CYS EN 13243
 • Καθορισμένα Όρια για Αδρανή Θεμελίου Οδοστρώματος, Υποθεμελίου Οδοστρώματος, Αδρανή Επιχωματώσεων και Επιχώσεων.
 • Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα καθορισμένα όρια
 • Προβλήματα και δυσκολίες στη εφαρμογή

Ερωτήσεις /λύση αποριών/συζήτηση

Ασκήσεις/αξιολόγησηΠροφίλ Συμμετεχόντων
Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που ασχολούνται με την Μελέτη, Προκήρυξη Προσφορών, Επίβλεψη, Διαχείριση Συμβολαίων, και Κατασκευή Οικοδομικών, Οδικών και Τεχνικών Έργων στο Ιδιωτικό, Δημόσιο, Ημιδημόσιο τομέα, καθώς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Επιμετρητές Ποσοτήτων, Τεχνικοί Διευθυντές Εταιρειών του ευρύτερου κατασκευαστικού τομέα, Διευθυντές Ποιοτικού Ελέγχου, Υπεύθυνοι Συστημάτων Διαχείρισης και Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιοτικού Ελέγχου και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων των προαναφερόμενων κλάδων.

Στόχοι Κατάρτισης

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις πρόνοιες του τρέχοντος Διατάγματος περί καθορισμού των επίπεδων των βασικών  απαιτήσεων ορισμένων προϊόντων δομικών κατασκευών
 • Να διαχωρίζουν τις τεχνικές και συμβατικές ευθύνες του Μελετητή, Εργοδότη, Προσφοροδότη (Εργολάβου) και του Επιβλέποντα Μηχανικού, όπως αυτές προκύπτουν από  χρήση του τρέχοντος Διατάγματος περί καθορισμού των επίπεδων των βασικών  απαιτήσεων ορισμένων προϊόντων δομικών κατασκευών

 Μεθοδολογία
 • Διάλεξη
 • Παραδείγματα υπολογισμών
 • Συζήτηση

 Εξοπλισμός/ Εκπαιδευτικά μέσα
 • Φορητός Υπολογιστής
 • Projector
 • flip chart

 

Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD