Σεμινάρια : Ανά Κλαδο : Χημική Μηχανική

Σεμινάρια
Ενεργειακή και βιοκλιματική αποτύπωση κτηρίων, προκλήσεις και σύγχρονες αντιλήψεις.

Κωδικός: Π014861
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Αγρονομική - Τοπογραφική Μηχανική, Αρχιτεκτονική Μηχανική, Χημική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Μηχανική μεταλλείων και εφηρμοσμένης γεωλογίας, Μηχανολογική Μηχανική, Πολεοδομία-Χωροταξία, Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης
Παρά την εφαρμογή αυστηρών απαιτήσεων από την ΕΕ στην κατασκευή και χρήση των κτηρίων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητα των κτιρίων, εντούτοις τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας εντός των χωρών - μελών της Ένωση. Από την άλλη, δεδομένου πως ο οικοδομικός τομέας στη Κύπρο διευρύνεται, πράγμα που μετά βεβαιότητας θα αυξήσει την ενεργειακή κατανάλωση που χρεώνετε στα κτήρια, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η παραπέρα ενσωμάτωση ενέργειας από ΑΠΕ στον κτιριακό τομέα αποτελούν σήμερα σημαντικά μέτρα που απαιτούνται για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική κατανόηση της καταναλισκόμενης ενέργειας από τα κτήρια και οι δυνατότητες μείωσης της, μέσα από την αξιολόγηση της ενεργειακής και βιοκλιματικής αποτύπωσης τους, καλύπτοντας βασικά τους τομείς μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας των κτηρίων, αλλά και τα υλικά και συστήματα που υπάρχουν εντός αυτών. Η δυνατότητα Ενεργειακής και Βιοκλιματικής αποτύπωσης των κτηρίων, είτε στο στάδιο μελέτης νέων κτηρίων - είτε στο στάδιο λειτουργίας υφιστάμενων κτηρίων, αποτελεί μια σύγχρονη μέθοδο βελτιστοποίησης των ενεργειακών καταναλώσεων των κτηρίων.


Ώρες: 19
Διάρκεια: 19 hours
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής: Κυριάκος Τσιηφτές
 

Θέματα

Εισαγωγή στο πρόγραμμα:
• Κτήρια και ενέργεια,
• Ενεργειακές ανάγκες κτηριακών συγκροτημάτων,
• Νομοθετικό πλαίσιο και υποχρεώσεις μηχανικών - εμπλεκομένων,
• Ο ρόλος της ενεργειακής και βιοκλιματικής αναβάθμισης κτηρίων.

Ενεργειακή πολιτική της Κύπρου:
• Ενεργειακές αλυσίδες και δίκτυα ενέργειας,
• Ενεργειακό ισοζύγιο της Κύπρου, 

Κατασκευή κτηρίων και ενέργεια:
• Κτήριο και ανθρώπινη άνεση,
• Βασικές αρχές Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων,
• Νομοθετικές υποχρεώσεις στην κατασκευή και χρήση κτηρίων,
• Βασικές αρχές υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων,
• Θεωρητική και πρακτική ανάλυση Ενεργειακών καταναλώσεων,
• Ενεργειακό ισοζύγιο οικιστικού τομέα.

Βιοκλιματισμός κτηρίων:
• Το κλίμα της Κύπρου, ανάλυση κλιματολογικών δεδομένων,
• Κλιματικές αλλαγές και επίδραση στους ανθρώπους, κτήρια και ενέργεια,
• Ηλιασμός και ηλιακοί χάρτες,
• Βιοκλιματικός σχεδιασμός και διασφάλιση άνεσης στα κτήρια,
• Θερμομόνωση και θερμική άνεση,
• Μικροκλίμα και βελτιστοποίηση ενεργειακού αποτυπώματος,
• Ηλιακά κέρδη στα παθητικά κτήρια, αξιοποίηση θερμικής μάζας,
• Φυσικός αερισμός κτηρίων.

Ενεργειακή και βιοκλιματική αποτύπωση:
• Υπολογισμός ενεργειακών και βιοκλιματικών δεικτών,
• Σύνταξη και Καταγραφή Τεχνικής Έκθεσης ενεργειακής και βιοκλιματικής ανάλυσης κτηρίων,
• Τεχνοοικονομική ανάλυση εφαρμογών.

Ανασκόπηση, παραδείγματα εφαρμογών, ερωτήσεις – απαντήσεις
Σχέδιο δράσης: Ο καθένας από τους συμμετέχοντες δημιουργεί το δικό του σχέδιο δράσης (περιοχές αλλαγής /βελτίωσης)Προφίλ Συμμετεχόντων

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν ένα από τα πιο κάτω κριτήρια:

 • Ενεργειακοί Μηχανικοί,
 • Αρχιτέκτονες και Πολιτικοί Μηχανικοί,
 • Μηχανικοί Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας,
 • Σύμβουλοι Τεχνικών Έργων / Project Managers / Project Assistants,
 • Διευθυντικά στελέχη εργοληπτικών εταιρειών,
 • Συντηρητές κτηρίων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 


Στόχοι Κατάρτισης
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

1. Περιγράφουν τις βασικές αρχές κατασκευής και λειτουργίας των κτηρίων,
2. Απαριθμούν και περιγράφουν τα τοπικά βιοκλιματικά χαρακτηριστικά,
3. Καθορίζουν τα μέτρα βιοκλιματικής κατασκευής των κτηρίων,
4. Καθορίζουν παραμέτρους ενεργειακής και βιοκλιματικής κατασκευής και λειτουργίας κτηρίων.
5. Προσομοιώνουν το κτήριο και να υπολογίζουν την ενεργειακή πραγματική και θεωρητική κατανάλωση ενέργειας,
6. Κατηγοριοποιούν τις βασικές παραμέτρους ενεργειακής κατανάλωσης,
7. Προσδιορίζουν τις δυνατότητες ένταξης των ΑΠΕ στα κτήρια.
8. Συντάσσουν ενεργειακή και βιοκλιματική έκθεση κατασκευής και λειτουργίας κτηρίου,
9. Υπολογίζουν με τεχνοοικονομικά χαρακτηριστικά την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια,
10. Εκτελούν συστάσεις ενεργειακής και βιοκλιματικής κατασκευής και λειτουργίας νέων και υφιστάμενων κτηρίων.
11. Υιοθετούν ορθολογιστικές προσεγγίσεις για τον υπολογισμό Ενεργειακής και βιοκλιματικής απόδοσης κτηρίων


Εξοπλισμός/ Εκπαιδευτικά μέσα
 • Σημειώσεις Διαλέξεων, ενημερωτικό υλικό και γραφική ύλη
 • Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
 • Προβολέας
 • Χαρτοπίνακας
 • Όργανα Μετρήσεων
 • Φωτοβολταϊκά Πλαίσια
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD