Σεμινάρια : Ανά Κλαδο : Ηλεκτρολογική Μηχανική

Σεμινάρια
Αρχικός Έλεγχος και Επιθεώρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 17ης Έκδοσης

Κωδικός: Π014840
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική
Με βάση οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων δεν μπορεί να είναι μονοπώλιο. Σε παλαιότερη προσπάθεια να γίνονται Επιθεωρήσεις και από τρίτους διαφάνηκε ότι δεν υπήρχαν κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα. Μέσα από αυτό το σεμινάριο δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν στον Έλεγχο& Επιθεώρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων με βάση τους Κανονισμούς της 17η Έκδοσης ώστε να είναι σε θέση να διενεργούν επιθεωρήσεις.

Ώρες: 35
Διάρκεια: 7 days
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής:
 

Θέματα

Νομοθετικές Διατάξεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων σε σχέση με τον Έλεγχο και Επιθεώρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (περιλαμβάνει αρχικό έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, προσθήκες και τροποποιήσεις σε υφιστάμενες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις)
• Περι Ηλεκτρισμού Νομοθεσία 1941-2019
• Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
• Διάταγμα 17ης Έκδοσης BS7671 (ΚΔΠ 168/2017)
• Guidance Note 3 ‘’ Inspection & Testing’’

Διαδικασίες Επιθεώρησης Ηλεκτρικές Εγκατάστασης
• Απαραίτητα έγγραφα και Πληροφορίες
• Ανθρώπινες Αισθήσεις και Σημεία Οπτικής Επιθεώρησης
• Συχνότητα Επανελέγχων και Γενική Διαδικασία Επιθεώρησης
• Σχόλια και Παρατηρήσεις. Συμπλήρωση Λίστας ελέγχου όπως παρουσιάζεται στο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας
• Εξοπλισμός Παροχής Δ.Σ.Δ, Παράλληλες Πηγές Τροφοδοσίας, Πίνακες Διανομής και Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός
• Θεμελιώδεις Αρχές Προστασίας (Βασική Προστασία, Επιπρόσθετη Προστασία, Αυτόματη Διακοπή Παροχής, Άλλες Μεθόδοι Προστασίας)

Έλεγχος Συνέχειας Προστατευτικών Αγωγών περιλαμβανομένου και των Αγωγών Κύριας και Συμπληρωματικής Γεφύρωσης
• Σκοπός και θεωρητικό Υπόβαθρο εφαρμογής Ελέγχου
• Επιλογή και Χρήση Κατάλληλου Οργάνου Μέτρησης
• Μέθοδος R2 - Πρακτική Εφαρμογή Μετρήσεων
• Μέθοδος R1+R2 - Πρακτική Εφαρμογή Μετρήσεων
• Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Ελέγχου
• Επιδράσεις Θερμοκρασίας και Αντίστασης Αγωγών

Έλεγχος Συνέχειας Δακτυλοειδού Κυκλώματος- Ring
• Σκοπός και θεωρητικό Υπόβαθρο εφαρμογής Ελέγχου
• Επιλογή και Χρήση Κατάλληλου Οργάνου Μέτρησης
• Εφαρμογή τριών βημάτων ελέγχου κυκλώματος - Πρακτική Εφαρμογή Μετρήσεων Ισοδύναμο Κύκλωμα
• Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Ελέγχου
• Τυπικά σφάλματα και προβλήματα σε κυκλώματα τύπου Ring

Έλεγχος Αντίστασης Μόνωσης
• Σκοπός και θεωρητικό Υπόβαθρο εφαρμογής Ελέγχου
• Επιλογή και Χρήση Κατάλληλου Οργάνου Μέτρησης
• Σημαντικές Ενέργειες πριν τη Διενέργεια Ελέγχου
• Μεθόδοι ελέγχου αντίστασης μόνωσης ανά κύκλωμα και ανά Πίνακα Διανομής - Πρακτική Εφαρμογή Μετρήσεων
• Προστασία μέσω Ηλεκτρικού Διαχωρισμού ή SELV,PELV,FELV
• Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Ελέγχου

Έλεγχος Πολικότητας
• Σκοπός και θεωρητικό Υπόβαθρο εφαρμογής Ελέγχου
• Επιλογή και Χρήση Κατάλληλου Οργάνου Μέτρησης
• Πιστοποίηση Πολικότητας σε Μονοφασικές και Τριφασικές Παροχές
• Μεθόδοι Ελέγχου Πολικότητας (πριν και μετά την ενεργοποίηση του ηλεκτρικού συστήματος) – Πρακτική Εφαρμογή Μετρήσεων
• Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Ελέγχου

Έλεγχος Αντίστασης Ηλεκτροδίου Γείωσης
• Σκοπός και θεωρητικό Υπόβαθρο εφαρμογής Ελέγχου
• Επιλογή και Χρήση Κατάλληλου Οργάνου Μέτρησης
• Χρήση και Είδη Ηλεκτροδίων Γείωσης
• Μεθόδοι Ελέγχου Αντίστασης Ηλεκτροδίου Γείωσης – Πρακτική Εφαρμογή Μετρήσεων
• Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Ελέγχου

Έλεγχος Σύνθετης Αντίστασης Βρόχου Βλάβης
• Σκοπός και θεωρητικό Υπόβαθρο εφαρμογής Ελέγχου
• Επιλογή και Χρήση Κατάλληλου Οργάνου Μέτρησης
• Μέγιστες Τιμές Zs – Χρήση Βασικών Υπολογισμών που παρουσιάζονται στα Παραρτήματα του προτύπου BS7671 σε σχέση με τον έλεγχο
• Μεθόδοι Ελέγχου Σύνθετης Αντίστασης Βρόχου Βλάβης – Πρακτική Εφαρμογή Μετρήσεων Ze, Zs ανά Κύκλωμα και Πίνακα Διανομής
• Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Ελέγχου

Έλεγχος Συσκευών τύπου RCD
• Σκοπός και θεωρητικό Υπόβαθρο εφαρμογής Ελέγχου
• Επιλογή και Χρήση Κατάλληλου Οργάνου Μέτρησης
• Απαιτήσεις Εγκατάστασης
• Διάκριση και Απαιτούμενοι Χρόνοι Ελέγχου
• Διαδικασία Ελέγχου και Μετρήσεων συσκευών RCD τόσο για επιπρόσθετη προστασία όσο και για προστασία έναντι σφάλματος –

Πρακτική Εφαρμογή Μετρήσεων
• Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Ελέγχου

Έλεγχος Προσδοκώμενου Ρεύματος Σφάλματος
• Σκοπός και θεωρητικό Υπόβαθρο εφαρμογής Ελέγχου
• Επιλογή και Χρήση Κατάλληλου Οργάνου Μέτρησης
• Μετρήσεις σε Μονοφασικές και Τριφασικές Παροχές
• Μέγιστες Τιμές Διακοπής Βραχυκυκλώματος Προστατευτικών Συσκευών
• Διαδικασία Ελέγχου και Μέτρησης Ρεύματος Σφάλματος Ipef, Ipsc -Πρακτική Εφαρμογή Μετρήσεων
• Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Ελέγχου

Άλλοι Έλεγχοι
• Έλεγχος και Πιστοποίηση Τιμών Πτώσης Τάσης
• Έλεγχος και Πιστοποίηση σε Ιατρικούς Χώρους
• Έλεγχος και Πιστοποίηση Προστασίας σε Εγκαταστάσεις Χ.Τ έναντι Προσωρινών Υπερτάσεων στο Σύστημα του Δ.Σ.Δ
• Έλεγχος και Πιστοποίηση Προστασίας σε Εγκαταστάσεις Χ.Τ έναντι Υπερτάσεων από Ατμοσφαιρική Προέλευση ή λόγω ανοιγοκλεισίματος διακοπτών (switching)
• Έλεγχος και Πιστποποίηση Μέτρων Προστασίας έναντι Ηλεκτρομαγνητικών Διαταραχών
• Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων ΕλέγχουΠροφίλ Συμμετεχόντων

To σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • Συμβούλους Μηχανικούς,
  • Επιθεωρητές,
  • Εργολάβους,
  • Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς


Σκοπός Κατάρτισης

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

1. Περιγράφουν τη σημασία και τις τεχνικές ελέγχου και επιθεώρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όπως αυτές καθορίζονται από τον Τεχνικό Οδηγό 3 του ΙΕΤ και το πρότυπο BS7671:2008(2015)
2. Περιγράφουν τις διαδικασίες οπτικής επιθεώρησης και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με τα σχετικά πρότυπα και νομοθεσίες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην Κύπρο
3. Περιγράφουν τη σειρά των ελέγχων με όργανα μέτρησης όπως αυτές παρουσιάζονται στο Τεχνικό Οδηγό 3 του ΙΕΤ.
4. Περιγράφουν τις διαδικασίες ασφάλειας και υγείας έναντι κινδύνων ηλεκτροπληξίας όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές νομοθεσίες.
5. Εφαρμόζουν τα βασικά βήματα ελέγχου και επιθεώρησης ενός οποιουδήποτε ηλεκτρικού έργου, ανεξαρτήτως πολυπλοκότητας αυτού.
6. Εφαρμόζουν πρακτικές αναγνώρισης σφαλμάτων και εκδίδουν οδηγίες προς άμεση επιδιόρθωση τους.
7. Εντοπίζουν τα πιθανά σφάλματα και προβλήματα που δύναται να εμφανιστούν στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
8. Παράγουν τα κατάλληλα έγγραφα πιστοποίησης καταλληλότητας με βάση την Περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσία προς τους καταναλωτές και χρήστες.
9. Χρησιμοποιούν όργανα για σκοπούς ελέγχου ηλεκτρικών κυκλωμάτων.
10. Αξιολογούν το κάθε έργο ανάλογα με τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις του προτύπου BS7671:2008 (2015) και τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν και  εφαρμόζουν διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου για τον χρήστη της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
11. Συμμετέχουν  στην εκτέλεση ελέγχου και επιθεώρησης ως μέλη της ομάδας πιστοποίησης, κατανοώντας το ρόλο και τις ικανότητες του επιθεωρητή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
12. Υιοθετούν την καθορισμένη διαδικασία ελέγχου και επιθεώρησης σύμφωνα με τον Τεχνικό Οδηγό 3 του ΙΕΤ.Μεθοδολογία

Διάλεξη, συζήτηση, εργασία σε ομάδες, μελέτη περιπτώσεων, επίδειξη και πρακτική εξάσκηση.

Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD