Σεμινάρια

Σεμινάρια
Φωτισμός Εκτάκτου Ανάγκης (Σχεδιασμός-Εγκατάσταση-Συντήρηση)

Κωδικός: Π015545
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική

Να καταστήσει ικανούς τους Συμβούλους Μηχανικούς, Επιθεωρητές, Εργολάβους και άλλους Ηλεκτρολόγους καθώς και Σχεδιαστές Φωτισμού πως να εφαρμόσουν σωστά και αποτελεσματικά τις μεθόδους που είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό, την  κατασκευή και την συντήρηση φωτισμού εκτάκτου ανάγκης, όπως αυτές καθορίζονται στους Κανονισμούς της 17ης Έκδοσης και στα Πρότυπα BS5266 και BS EN  1838.Ώρες: 18
Διάρκεια: 18 ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής:
 

Θέματα

Νομοθετικές Διατάξεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων σε σχέση με την Μελέτη και την εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού έκτακτης ανάγκης
• BS5266 και BS EN  1838.
• Πέρί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Κανονισμών του 2006 (ΚΔΠ 111/2006)

Βασικές Αρχές συστημάτων φωτισμού έκτακτης ανάγκης
• Λειτουργίες Φωτισμού Εκτάκτου Ανάγκης
• Φωτεινότητα
• Σήμανση

Σχεδιασμός και Μελέτη συστημάτων φωτισμού έκτακτης ανάγκης
• Σχεδιασμός Φωτισμού Εκτάκτου Ανάγκης
• Επιλογή Φωτιστικών και Συστημάτων
• Τροφοδοσία και Συστήματα Καλωδιώσεων
• Εφαρμογές και Επίλυση προβλημάτων

Εγκατάσταση και Συντήρηση συστημάτων φωτισμού έκτακτης ανάγκης
• Επιλογή και Εγκατάσταση Εξοπλισμού
• Λειτουργία Φωτισμού Εκτάκτου Ανάγκης
• Συντήρηση και Συμπλήρωση Πιστοποιητικών ΕλέγχουΠροφίλ Συμμετεχόντων

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Συμβούλους Μηχανικούς, Επιθεωρητές, Εργολάβους, Ηλεκτρολόγους, Μηχανικούς, Σχεδιαστές ΦωτισμούΣτόχοι Κατάρτισης

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι Συμμετέχοντες θα ειναι σε θέση:

  • Να περιγράφουν τι είναι φωτισμός έκτακτης ανάγκης και γιατί είναι σημαντικός στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
  • Να περιγράφουν τα διάφορα πρότυπα, νομοθεσίες και κανονισμούς οι οποίοι διέπουν τα φωτιστικά συστήματα έκτακτης ανάγκης.
  • Να σχεδιάζουν με βάση και τα πρότυπα και τους κανονισμούς φωτιστικά συστήματα έκτακτης ανάγκης σε οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά υποστατικά.
  • Να επιλέγουν και να εγκαθιστούν σωστά τα φωτιστικά συστήματα έκτακτης ανάγκης.
  • Να οργανώνουν πλάνο συντήρησης και πιστοποίησης της λειτουργίας τους.
  • Να εφαρμόζουν ορθολογιστικά τη νομοθεσία και τα πρότυπα που διέπουν τις εφαρμογές φωτισμού έκτακτης ανάγκης .
  • Να διατηρούν υπεύθυνη στάση στην συμμόρφωση των απαιτήσεων και να συμβουλεύουν κατάλληλα τους τελικούς χρήστες για την νομοθεσία.
  • Να γνωρίζουν οι σχεδιαστές και εγκαταστάτες φωτισμού εκτάκτου ανάγκης πως αυτά σχεδιάζονται, επιλέγονται και συντηρούνται


Μεθοδολογία

Διάλεξη, συζήτηση, εργασία σε ομάδες, μελέτη περιπτώσεων, επίδειξη και πρακτική εξάσκηση.

Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD