Σεμινάρια : Ανά Κλαδο : Μηχανική μεταλλείων και εφηρμοσμένης γεωλογίας

Σεμινάρια
Εκπαίδευση Μελών Επιτροπών Ασφάλειας

Κωδικός: Π67493
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Αρχιτεκτονική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Μηχανική μεταλλείων και εφηρμοσμένης γεωλογίας, Μηχανολογική Μηχανική

Η νομική υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει την ελάχιστη εκπαίδευση στα μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας. Το πρόγραμμα καλύπτει τις συγκεκριμένες ενότητες εκπαίδευσης, συνολικής διάρκειας 6 ωρών που απαιτείται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την ελάχιστη εκπαίδευση αυτών των προσώπων που θα αποτελούν μέλη της επιτροπής, βάση της Κ.Δ.Π.238/2021.Ώρες: 7
Διάρκεια: 7 hours
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής: Ξένιος Αντωνίου
 

Θέματα

Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία

• Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

• Κανονισμοί Διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας

• Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους εργασίας

Διαδικασία Εκτίμησης των κινδύνων στην Εργασία

Κυριότεροι Κίνδυνοι στην Εργασία

• Κτηριακές εγκαταστάσεις

• Μηχανήματα / εξοπλισμός εργασίας

• Πυρκαγιά\οθόνες οπτικής απεικόνισης

• Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων

• Χημικοί και βιολογική παράγοντες

• Ηλεκτρισμός

• Θόρυβος- δονήσεις

• Εργασίες σε ύψος

• Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι

• Περιπτωσιακή Μελέτη Εκτίμηση των ΚινδύνωνΠροφίλ Συμμετεχόντων

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Εκλεγμένα ή διορισμένα πρόσωπα μέλη της Επιτροπής ασφάλειας.Στόχοι Κατάρτισης

Με τη συμπλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτισθέντες θα:

 • Να κατονομάζουν τις διάφορες πηγές κινδύνου από τον εξοπλισμό εργασίας.
 • Να περιγράφουν την μεθοδολογία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.
 • Να περιγράφουν την εν ισχύ Κυπριακή νομοθεσία.
 • Να εντάσσουν τις απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και υγείας στις καθημερινές πρακτικές Α&Υ.
 • Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας της επιτροπής ασφάλειας.
 • Να επεξηγούν τις πρόνοιες της Κυπριακής Νομοθεσίας σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας.
 • Να εφαρμόζουν τη διαδικασία Εκτίμησης Κινδύνων στην Εργασία
 • Να εκτελούν και να παρακολουθούν την αποτελεσματική εφαρμογή της Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου.
 • Να εφαρμόζουν καλές πρακτικές ασφάλειας κι υγείας


Μεθοδολογία
 • Διαλέξεις
 • Σημειώσεις
 • Προβολή Ταινίας
 • Παραδείγματα
 • Συζητήσεις
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD