Σεμινάρια : Ανά Κλαδο : Ηλεκτρονική Μηχανική

Σεμινάρια
Συστήματα Πυρανίχνευσης και Συναγερμού (Σχεδιασμός-Εγκατάσταση-Συντήρηση)

Κωδικός: Π67540
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική

Εκπαίδευση των Συμβούλων Μηχανικών, Επιθεωρητών, Εργολάβων και Ηλεκτρολόγων στην εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων για  τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης, όπως αυτές καθορίζονται στους Κανονισμούς της 17ης Έκδοσης και στα Πρότυπα BS5839 και BS7974.Ώρες: 18
Διάρκεια: 18 ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής:
 

Θέματα
 • Νομοθετικές Διατάξεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων σε σχέση με την Μελέτη και την εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης και συναγερμού
 • Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
 • Πέρί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Κανονισμών του 2006 (ΚΔΠ 111/2006)
 • Απαιτήσεις Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
 • Πρότυπα BS5839, BS9999, BS 5588, BS7974, BS 7275, BS EN 14604, BS8519
 • Συστήματα πυρανίχνευσης και Συναγερμού Συστήματα πυρανίχνευσης και Συναγερμού σε κτήρια με βάση το πρότυπο BS 5839
 • Μέσα Διαφυγής και Προειδοποίησης
 • Απόδοση Συστημάτων Πυρανίχνευσης
 • Τεχνικές Σχεδιασμού
 • Πυρανίχνευση και Συστήματα συναγερμού σε κατοικίες και άλλα υποστατικά.
 • Εσωτερική διασπορά φωτιάς
 • Ειδικοί Χώροι και Εφαρμογές
 • Προστασία της περιουσίας
 • Τροφοδότηση
 • Μελέτη επικινδυνότητας
 • Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 • Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε σχέση με τα συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού.
 • Κεφάλαιο 56- Υπηρεσίες Ασφάλειας
 • Κεφάλαιο 52- Επιλογή και Εγκατάσταση Συστημάτων Καλωδίωσης
 • Τμήμα 422.2 – Συνθήκες εκκένωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Προστασία έναντι υπερφόρτωσης
 • Τμήμα 527.2 – Στεγανοποίηση συστημάτων καλωδίωσης
 • Εγκατάσταση και Έλεγχος συστημάτων Εγκατάσταση και Έλεγχος συστημάτων πυρανίχνευσης και συναγερμού.
 • Εγκατάσταση Συστημάτων Πυρανίχνευσης
 • Έλεγχος Ρουτίνας
 • Περιοδικός Έλεγχος και Επιθεώρηση
 • Έγγραφα Συντήρησης και Πιστοποίησης
 • Πρακτική Άσκηση και Εγκατάσταση
 • Case Study - Επίλυση Θεμάτων Λανθασμένου Σχεδιασμού και Εγκατάστασης


Προφίλ Συμμετεχόντων
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια: να είναι Σύμβουλοι Μηχανικοί, Επιθεωρητές, Εργολάβοι, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανικοί, Πωλητές Συστημάτων Πυρανίχνευσης

Στόχοι Κατάρτισης

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να εκτιμήσουν τι είναι τα συστήματα πυρανίχνευσης και γιατί είναι σημαντικός στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
 • Να επεξηγούν τα διάφορα πρότυπα, νομοθεσίες και κανονισμούς οι οποίοι διέπουν τα φωτιστικά συστήματα έκτακτης ανάγκης.
 • Να σχεδιάζουν με βάση και τα πρότυπα και τους κανονισμούς συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού σε οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά υποστατικά.
 • Να επιλέγουν και να εγκαθιστούν σωστά τα συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού.
 • Να οργανώνουν πλάνο συντήρησης και πιστοποίησης της λειτουργίας τους.
 • Να εφαρμόζουν ορθολογιστικά τη νομοθεσία και τα πρότυπα που διέπουν τις εφαρμογές για την πυρανίχνευση.
 • Να διατηρούν υπεύθυνη στάση στην συμμόρφωση των απαιτήσεων και να συμβουλεύουν κατάλληλα τους τελικούς χρήστες για την νομοθεσία.
 • Να γνωρίζουν οι σχεδιαστές και εγκαταστάτες συστημάτων πυρανίχνευσης πως αυτά σχεδιάζονται, επιλέγονται και συντηρούνται


Μεθοδολογία
 • Διάλεξη με διαφάνειες
 • Συζήτηση
 • Εργασία σε ομάδες
 • Μελέτη περιπτώσεων
 • Παραδείγματα
 • Επίδειξη
 • Εργαστήρια και
 • Πρακτική εξάσκηση
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD