Σεμινάρια : Όλα

Σεμινάρια
Εισαγωγή στη Διαχειριση Συμβολαίων Κατασκευαστικών Εργων Ιδιωτικού Τομέα

Κωδικός: DIAXIDIOT
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Πολιτική Μηχανική, Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης

Το έντυπο «Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Οικοδομικών Έργων» βασίζεται στο έντυπο «Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Έργων Πολιτικής Μηχανικής» το οποίο είχε υιοθετηθεί για χρήση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τις αναγκαίες τροποποιήσεις ώστε το έντυπο να καταστεί κατάλληλο για χρήση σε δημόσια οικοδομικά έργα έχει ετοιμάσει Ειδική Τεχνική Επιτροπή στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημοσίων Έργων, της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου και της Διεύθυνσης Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Στις συνεδρίες της Επιτροπής παρακαθόταν εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Το κείμενο εξετάστηκε από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων και υιοθετήθηκε, αφού έτυχε κάποιων τελικών τροποποιήσεων, για χρήση στα Δημόσια Οικοδομικά Έργα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός έργου, οι όροι εκτέλεσης, οι προδιαγραφές ποιότητας, η διάρκεια εκτέλεσης του έργου, οι δεσμεύσεις κόστους, η διαδικασία παρακολούθησης, παράδοσης και παραλαβής καταγράφονται ως νομική δέσμευση στη Σύμβαση ενός έργου. Ο τρόπος Διαχείρισης του Έργου απορρέει από τις ανωτέρω συμβατικές δεσμεύσεις. Βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Ασάφειες στην τεκμηρίωση κυρίως σε ότι αφορά τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις και αναλήψεις ρίσκου αναδόχου και αναθέτη έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην εκτέλεση και επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Για να καλυφθεί η ανάγκη σωστής συμπλήρωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την παρουσίαση των ανωτέρω εξαρτήσεων με στόχο τη βέλτιστη επιλογή τύπου σύμβασης και την πλήρη κατανόηση των βασικών όρων των συμβάσεωνΏρες: 14
Διάρκεια: 14 hours
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής:
 

Θέματα

1. Το Συμβόλαιο – Τα Μέρη

 

• Γιατί έχουμε Συμβόλαια

• Το Συμβόλαιο 

• Τυποποιημένα Κατασκευαστικά Συμβόλαια

• Συνήθη Διεθνή Τυποποιημένα Συμβόλαια

• Τυποποιημένα Συμβόλαια στην Κύπρο

• Ο Εργοδότης

• Ο Εργολάβος

• Μηχανικός/Αρχιτέκτονας

 

2. Μορφές Συμβολαίων

 

• Για ένα κατ’ αποκοπή ποσό, με ποσότητες

• Για ένα κατ’ αποκοπή ποσό, χωρίς ποσότητες

• Με κατά προσέγγιση ποσότητες

 

3.1. Όροι Κύριου Δομικού Συμβολαίου για Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα (Με Δεσμευτικές

Ποσότητες)  P/LS/MC(1)

 

• Ορισμοί και ερμηνείες

• Γλώσσα και Νομοθεσία

• Υποχρεώσεις Εργολάβου

• Οδηγίες Α/ΜΧ

• Έγγραφα Συμβολαίου

• Κατά Νόμον υποχρεώσεις, ειδοποιήσεις, αμοιβές και χρεώσεις

• Υψόμετρα και χάραξη των Εργασιών
• Υλικά, εμπορεύματα και τεχvoυργία vα συμμoρφώvovται πρoς τις περιγραφές, δoκιμές και επιθεωρήσεις

• Πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα ευρεσιτεχνίας

 

3.2. Όροι Κύριου Δομικού Συμβολαίου

 

• Υπεύθυνος Εργοταξίου

• Δικαίωμα εισόδoυ για τον Εργoδότη, το Προσωπικό του Εργοδότη και τα Ενδιαφερόμενα Τρίτα Μέρη, στις Εργασίες

• Επιθεωρητής Εργοταξίου

• Μετατροπές, Ποσά Προνοίας, Ποσά Αρχικού Κόστους και Τιμές Αρχικού Κόστους

• Δελτία Συμβολαίου

• Ποσό Συμβολαίου

• Φόρος Προστιθέμενης Αξία

• Υλικά Εργασιών επί του Χώρου Εργοταξίου

• Έμπρακτη Συμπλήρωση και Περίοδος Ευθύνης για Ελαττώματα

• Μερική παραλαβή από τον Εργοδότη

 

3.3. Όροι Κύριου Δομικού Συμβολαίου

 

• Εκχώρηση ή υπεκμίσθωση

• Βλάβες σε πρόσωπα και ιδιοκτησίες και εξασφάλιση του Εργοδότη και του Εργολάβου

• Ασφάλιση έναντι βλάβης σε πρόσωπα και ιδιοκτησίες

• Ασφάλιση των Εργασιών / Ασφάλιση των Εργασιών και των

υφιστάμενων κατασκευών με  τα περιεχόμενα τους / Ασφάλιση του συμπληρωμένου Έργου για αφανή ελαττώματα

• Προγραμματισμός εκτέλεσης και συμπλήρωσης των Εργασιών και κατοχή του Χώρου Εργοταξίου

• Αποζημιώσεις για μη αποπεράτωση

• Παράταση Χρόνου

• Απώλειες και έξοδα προξενούμενα από τη διατάραξη της κανονικής προόδου των Εργασιών

• Λύση από τον Εργοδότη

• Λύση από τον Εργολάβο

 

3.4. Όροι Κύριου Δομικού Συμβολαίου

 

• Διορισμένοι Υπεργολάβοι

• Διορισμένοι Προμηθευτές

• Εργολάβοι Σχετικών Εργασιών

• Πιστοποιητικά και πληρωμές

• Διακυμάνσεις στα κατασκευαστικά κόστη

• Εκδήλωση εχθροπραξιών

• Ζημιές λόγω πολέμου

• Αρχαιότητες

• Επίλυση διαφορών

 

3.5: Όροι Κύριου Δομικού Συμβολαίου

 

• Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης

• Προκαταβολές Πληρωμών

• Εγγύηση Πληρωμής Εργολάβου

• Τόκος επί εκκρεμουσών πληρωμών

• Μεταγενέστερη Νομοθεσία

• Τέλη χαρτοσήμανσης

• Παράρτημα Όρων ΣυμβολαίουΠροφίλ Συμμετεχόντων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πρόσωπα που ασχολούνται με την Υποβολή Προσφορών, Κατασκευή, Επίβλεψη και Διαχείριση Κατασκευαστικών Έργων στον Ιδιωτικό Τομέα, όπως Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Επιμετρητές Ποσοτήτων, Υπεύθυνοι ετοιμασίας και αξιολόγησης Απαιτήσεων, Τεχνικοί Διευθυντές Εταιρειών.Στόχοι Κατάρτισης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

· Να γνωρίζουν τις πρόνοιες του Κύριου Δομικού Συμβολαίου για Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα (Με

· Δεσμευτικές Ποσότητες) P/LS/MC(1).

· Να περιγράφουν τις βασικές πρόνοιες του Κύριου Δομικού  Συμβολαίου για Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα (Με Δεσμευτικές Ποσότητες) P/LS/MC(1)

· Να απαριθμούν και περιγράφουν τις βασικές πρόνοιες των Όρων Συμβολαίων

· Να προσδιορίσουν τη στρατηγική υλοποίηση ενός κατασκευαστικού έργου

· Να αποτιμήσουν την πιθανότητα επίτευξης των στόχων ενός κατασκευαστικού έργου

· Να βελτιώσουν την παραγωγική τους ικανότητα προς όφελος του εργοδότη τους

· Να διαχειρίζονται, παρακολουθούν και επιβλέπουν κατασκευαστικά έργα

· Αξιολογούν την καταλληλόλητά της σύμβασης σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου

· Αξιολογούν τον προϋπολογισμό του έργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τις υποχρεώσεις που απορρέουν και να μειώσουν το ρίσκο που απορρέει από αυτήΜεθοδολογία
  • Διάλεξη με διαφάνειες
  • Συζήτηση
  • Παραδείγματα
  • Επίδειξη


Schedule

Ιούνιος 2024
ΗμερομηνίαΔιάρκειαΤίτλος ΚόστοςΕπιχορήγησηΤελικό Κόστος
13/06/2024 - 20/06/2024 14 hoursΕισαγωγή στη Διαχειριση Συμβολαίων Κατασκευαστικών Εργων Ιδιωτικού Τομέα (Ελληνικά)
Εισηγητής:
€465,00€280,00€185,00*

* Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD