Σεμινάρια : Ανά Κλαδο : Αρχιτεκτονική Μηχανική

Σεμινάρια
Οικοδομικά Συμβόλαια

Κωδικός: Π007431
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Αρχιτεκτονική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός έργου, οι όροι εκτέλεσης, οι προδιαγραφές ποιότητας, η διάρκεια εκτέλεσης του έργου, οι δεσμεύσεις κόστους, η διαδικασία παρακολούθησης, παράδοσης και παραλαβής καταγράφονται ως νομική δέσμευση στη Σύμβαση ενός έργου. Ο τρόπος Διοίκησης του Έργου απορρέει από τις ανωτέρω συμβατικές δεσμεύσεις. Ασαφείς στην τεκμηρίωση κυρίως σε ότι αφορά τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις και αναλήψεις ρίσκου αναδόχου και αναθέτοντος έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην εκτέλεση και ευτυχή ολοκλήρωση του έργου. Για να καλυφθεί η ανάγκη σωστής συμπλήρωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών το πρόγραμμα αυτό έχει έως στόχο την παρουσίαση των ανωτέρω εξαρτήσεων με στόχο τη βέλτιστη επιλογή τύπου σύμβασης και την πλήρη κατανόηση των βασικών όρων των συμβάσεων.

Ώρες: 14
Διάρκεια: 2 ημέρες, 14 ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής: Άντης Σφήκας
 

Θέματα

Αρχές Δικαίου Συμβάσεων:

 • Όροι και Συνθήκες
 • Αποζημιώσεις
 • Ερμηνεία όρων της Σύμβασης

Τύποι Συμβολαίων

 • Κατ’ αποκοπήν συμβόλαια
 • Συμβόλαια με κατά προσέγγιση ποσότητες

Έγγραφα και Συντελεστές Συμβολαίων

 • Εργοδότης
 • Αρχιτέκτονα / Πολιτικός Μηχανικός
 • Επιμετρητής Ποσοτήτων
 • Εργολάβος, Υπεργολάβοι και Προμηθευτές
 • Συμφωνητικό Έγγραφο
 • Όροι
 • Παραρτήματα
 • Σχέδια
 • Προδιαγραφές
 • Δελτία ποσοτήτων ή Κατάλογος Τιμών Μονάδος

Ανάλυση προνοιών Άρθρων των Συμβολαίων Μ.Ε.Δ.Σ.Κ.

 • Άρθρο 2 – Υποχρεώσεις Εργολάβου
 • Άρθρο 3 – Αρχιτεκτονικές οδηγίες
 • Άρθρο 4 – Έγγραφα Συμβολαίου
 • Άρθρο 5 -  Κατά Νόμον υποχρεώσεις, ειδοποιήσεις, αμοιβές και χρεώσεις
 • Άρθρο 12 – Μετατροπές, Προνοητικά Ποσά, Ποσά Αρχικού Κόστους και Τιμές Αρχικού Κόστους
 • Άρθρο 13 – Δελτία Συμβολαίου / Σχεδιασμός, ποιότητα και ποσότητα των Εργασιών
 • Άρθρο 14 - Ποσό Συμβολαίου
 • Άρθρο 16 – Έμπρακτη Συμπλήρωση και Περίοδος Ευθύνης για Ελαττώματα
 • Άρθρο 17 – Μερική παραλαβή από τον Εργοδότη
 • Άρθρο 23 - Αποζημιώσεις για μη αποπεράτωση
 • Άρθρο 24 – Παράταση χρόνου
 • Άρθρο 25 – Απώλειες και έξοδα προξενούμενα από την διατάραξη της κανονικής προόδου των Εργασιών
 • Άρθρο 26 – Λύση από τον Εργοδότη
 • Άρθρο 27 – Λύση από τον Εργολάβο
 • Άρθρο 28 – Διορισμένοι Υπεργολάβοι
 • Άρθρο 29 – Διορισμένοι Προμηθευτές
 • Άρθρο 30 – Καλλιτέχνες και τεχνίτες
 • Άρθρο 31 – Πιστοποιητικά και πληρωμές
 • Άρθρο 36 – Επίλυση διαφορών


Προφίλ Συμμετεχόντων
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, Μελετητές, Εργολήπτες Έργων, Επιβλέποντες Μηχανικούς Έργων, Λειτουργούς Τεχνικής Υπηρεσίας δήμων, ημικρατικών οργανισμών και συμβουλίων, Τεχνικούς Συμβούλους, Ελεγκτές, Δικηγόρους και Επιμετρητές Ποσοτήτων.

Στόχοι Κατάρτισης
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: αξιολογήσουν την καταλληλότητα της σύμβασης σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου, αξιολογήσουν τον προϋπολογισμό του έργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν, να αποτιμήσουν την πιθανότητα επίτευξης των στόχων του έργου, να προσδιορίσουν την στρατηγική υλοποίησης του έργου.

Μεθοδολογία
Διαλέξεις με διαφάνειες και σχεδιασμό, Σημειώσεις συμμετεχόντων, Ασκήσεις σε περιπτωσιακές μελέτες, Συζητήσεις.Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD