Σεμινάρια : Ανά Κλαδο

Πολιτική Μηχανική
Συμβόλαια Υπεργολαβίας ΜΕΔΣΚ για Διορισμένους Υπεργολάβους σε Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Οι Διορισμένοι Υπεργολάβοι διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλα τα οικοδομικά και τεχνικά έργα, καθώς η συμβολή τους στις εργασίες ανέρχεται γύρω στο 30% των συνολικών εργασιών του έργου και στις περιπτώσεις εξειδικευμένων έργων π.χ. νοσοκομείων, κλινικών κ.ά. η συμβολή αυτή ενδέχεται να…

Εισηγητής: Άντης Σφήκας

Περισσότερα...
AutoCAD: Beginner To Professional
Τύπος: IT InstructorLed Courses

AutoCAD is an important software tool for anyone working in engineering, architecture and manufacturing. The course covers the development of computer-aided design with ACAD.

 Εισηγητής: Τζόζεφ Γεωργίου

Περισσότερα...
CIVIL 3D FOR ENGINEERS
Τύπος: IT InstructorLed Courses

The Civil 3D software is a solution that creates civil engineering design and documentation that supports Computer-Aided Design (CAD) and Building Information Modeling (BIM) workflows. With the AutoCAD Civil 3D, it is easy to understand project operations, maintain relevance in processes and…


Περισσότερα...
Εισαγωγή στη Διαχειριση Συμβολαίων Κατασκευαστικών Εργων Ιδιωτικού Τομέα
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

Το έντυπο «Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Οικοδομικών Έργων» βασίζεται στο έντυπο «Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Έργων Πολιτικής Μηχανικής» το οποίο είχε υιοθετηθεί για χρήση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τις αναγκαίες τροποποιήσεις ώστε το έντυπο να…


Περισσότερα...
EN 1993 (EC3): Design of Steel Structures
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
The structural Eurocodes are a set of unified international codes of practice for designing buildings and civil engineering works, and will replace National Codes. They are linked de-facto with EU legislation e.g. the Construction Products Directive and Public Procurement Directives, and their…


Περισσότερα...
EN 1997 (EC 7): Geotechnical Design
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
The structural Eurocodes are a set of unified international codes of practice for designing buildings and civil engineering works, and will replace National Codes. They are linked de-facto with EU legislation e.g. the Construction Products Directive and Public Procurement Directives, and their…


Περισσότερα...
LUMION LANDSCAPING
Τύπος: IT InstructorLed Courses

Lumion is an essential tool for everyone who wants to visualize their building designs. It produces impressive, high quality videos very quickly and is extremely easy to master. Add trees, clouds, artistic effects, people and materials. Convert your CAD 3D model into an amazing 3D image or 3D…


Περισσότερα...

Οικοδομικά Συμβόλαια
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός έργου, οι όροι εκτέλεσης, οι προδιαγραφές ποιότητας, η διάρκεια εκτέλεσης του έργου, οι δεσμεύσεις κόστους, η διαδικασία παρακολούθησης, παράδοσης και παραλαβής καταγράφονται ως νομική δέσμευση στη Σύμβαση ενός έργου. Ο τρόπος Διοίκησης του Έργου απορρέει από τις…

Εισηγητής: Άντης Σφήκας

Περισσότερα...
Επίλυση Διαφορών στα Κατασκευαστικά Έργα - Διαιτησία
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Οι γνώσεις για τη διαιτησία είναι απαραίτητες για άτομα που ασχολούνται, σχεδόν υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, με κατασκευαστικά έργα, είτε αυτά είναι οικοδομικά είτε είναι τεχνικά. Ο κύριος λόγος είναι ότι στην πλειοψηφία των συμβολαίων κατασκευαστικών έργων γίνεται πρόνοια για επίλυση των διαφορών…

Εισηγητής: Άντης Σφήκας

Περισσότερα...
Προγραμματισμός Κατασκευαστικών Έργων
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
O σωστός προγραμματισμός συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. H ετοιμασία και υποβολή ορθών προγραμμάτων εργασίας προνοείται πλέον σαφώς και ρητά σε πολλά συμβόλαια (π.χ. συμβόλαια οικοδομικών και τεχνικών έργων του…

Εισηγητής: Άντης Σφήκας

Περισσότερα...
Φωτισμός για Επαγγελματίες Μελετητές Φωτισμού
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Οι σημερινές απαιτήσεις της αγοράς προϋποθέτουν ότι ο μελετητής φωτισμού γνωρίζει να υπολογίζει σωστά τις φωτεινές εντάσεις και εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς να υποβαθμίζεται το τελικό αποτέλεσμα. Στο σεμινάριο "Φωτισμός για Επαγγελματίες Μελετητές Φωτισμού" γίνεται αναφορά στους…

Εισηγητής: Γιώργος Θεοχάρους

Περισσότερα...
Οδηγία 2010/31/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (Αναδιατύπωση) - Θερμομόνωση - Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαική Ένωση, η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας έχει οδηγήσει πολλούς μηχανικούς και εργοληπτικές εταιρείες να ασχοληθούν με τη δημιουργία κτιρίων με ενεργειακή απόδοση. Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι η ενημέρωση μηχανικών εμπλεκόμενων ειδικοτήτων σε σχέση με…


Περισσότερα...
Εκτίμηση Επικινδυνότητας
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση για της πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας. Ειδικότερα θα γίνει ενημέρωση για την ετοιμασία και εφαρμογή της Μελέτης Εκτίμησης Επικινδυνότητας. Για το σκοπό αυτό το προσωπικό πρέπει να εκπαιδευτεί στις διάφορες…

Εισηγητής: Ξένιος Αντωνίου

Περισσότερα...
Eurocode 2: Design of Concrete Structures
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
The structural Eurocodes are a set of unified international codes of practice for designing buildings and civil engineering works, and will replace National Codes. They are linked de-facto with EU legislation e.g. the Construction Products Directive and Public Procurement Directives, and their…


Περισσότερα...
Βελτίωση Ενεργειακής επίδοσης Επιχειρήσεων - ΠΡΟΤΥΠΟ ISO50001:2011
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Είναι απαίτηση των ημερών - για κάθε μορφής επιχείρηση - η βελτίωση της ενεργειακής της επίδοσης και η μείωση του ενεργειακού κόστους από τη δραστηριότητά της, την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών. Το ISO 50001 παρέχει ένα δοκιμασμένο πλαίσιο για μια συστηματική διαχείριση της…

Εισηγητής: Λεωνίδας Μαντέλλος

Περισσότερα...
Ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Για την Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας η Κυπριακή Νομοθεσία επιβάλλει μεταξύ άλλων την ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε σχέση με τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν στην εργασία τους, με έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Σκοπός του σεμιναρίου…

Εισηγητής: Ξένιος Αντωνίου

Περισσότερα...
Τόμος Γ: Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

Το σεμινάριο στοχεύει στο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο του Τόμου Γ, Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης για Οδικά και Τεχνικά Έργα του Τμήματος Δημοσίων Έργων καθώς και του ευρύτερου Δημόσιου και Ημιδημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης…

Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης

Περισσότερα...
Διαχείριση Συμβολαίων του Δημοσίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα, να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη κατανόηση, χρήση και εφαρμογή των προνοιών του Συμβολαίου όσο αφορά την Προσφοροδότηση, Εκτέλεση και Επίβλεψη μικρών και μεγάλων Οδικών…

Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης

Περισσότερα...
Εκπαίδευση Ε.Σ.Υ.Π.Π Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses


Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των ατόμων που ορίζονται ως ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) για της πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας. Μεταξύ άλλων, θα γίνει ενημέρωση για τις Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην…


Περισσότερα...
Διεύθυνση Έργων για Μηχανικούς
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

Η Διοίκηση Έργου αποτελεί καθημερινότητα στη ζωή ενός μηχανικού είτε καλείται ο ίδιος να διοικήσει ένα έργο είτε αποτελεί μέλος ομάδας έργου τόσο του αναθέτη όσο και του αναδόχου. Παρά την αναγκαιότητα, οι περισσότεροι μηχανικοί διαθέτουν εμπειρικές, μόνο, γνώσεις διοίκησης έργου. Η…

Εισηγητής: Άντης Σφήκας

Περισσότερα...
Page 1 of 2 (28 items)Prev[1]2Next

Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD