Πρόγραμμα

Προγραμματισμένα σεμινάρια
Σχεδιασμός και Τοποθέτηση Ασφαλτομιγμάτων

Κωδικός: K19A03
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Σεμινάριο: Σχεδιασμός και Τοποθέτηση Ασφαλτομιγμάτων
Ημερομηνία: 26 Φεβ 2019 - 27 Φεβ 2019
1. Να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Προτύπου CYSEN 13108 για το Ασφαλτικό Σκυρόδεμα το οποίο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σχετικό Εθνικό Προσάρτημα για τον σχεδιασμό ασφαλτομιγμάτων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ανακυκλωμένων αδρανών.
2. Να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις πρόνοιες των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών του ευρύτερου δημόσιου τομέα όσο αφορά, την παραγωγή, διάστρωσή, συμπίεση και έλεγχο του ασφαλτικού σκυροδέματος.
3. Να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν προβλήματα που πιθανόν να προκύπτουν από τον σχεδιασμό του μίγματος συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης ανακυκλωμένων αδρανών υλικών , τον έλεγχο παραγωγής, την τήρηση στοιχείων, το πρόγραμμα δειγματοληψίας και ελέγχων, τη συνεκτικότητα και θερμοκρασία ασφαλτικού σκυροδέματος κατά την παράδοση και διάστρωση.


Ώρες: 14
Διάρκεια: 2 ημέρες, 14 ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης
 

Κόστος: €390,00
Επιχορήγηση: €238,00
Τελικό Κόστος: €152,00
Θέματα

• Τυπική διατομή οδού
• Εισαγωγή στη θεωρία και χρήση των θερμών ασφαλτομιγμάτων
• Εισαγωγή στις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Προτύπου CYSEN 13108 για το Ασφαλτικό Σκυρόδεμα συμπεριλαμβανομένων των σχετικών προνοιών για χρήση ανακυκλωμένων αδρανών. Όροι, ορισμοί, σύμβολα και συντομογραφίες. Θεμελιώδης και εμπειρικές προδιαγραφές

• Ποιοτικός έλεγχος αδρανών κατά ΚΔΠ 164/2011.Επεξήγηση του σκοπού και της χρησιμότητας όλων των προβλεπόμενων εργαστηριακών δοκιμών ποιοτικού ελέγχου.
• Προβολή σχετικών επεξηγηματικών video που περιγράφουν τις προβλεπόμενες εργαστηριακές δοκιμές

• Εθνικό Προσάρτημα του Ευρωπαϊκού Προτύπου CYSEN 13108-1:2006 για το Ασφαλτικό Σκυρόδεμα.

• Πρόνοιες των Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών (Τόμος Γ) για το ασφαλτικό σκυρόδεμα για οδικά έργα και τεχνικά έργα .

• Σχεδιασμός Μίγματος κατά Marshall και κατά  Superpave.
• Προβολή σχετικών επεξηγηματικών video που περιγράφουν τις πιο πάνω μεθοδολογίες

• Έλεγχος Παραγωγής , δοκιμές αρχικού τύπου, εργαστηριακός εξοπλισμός και γενικά διαδικασίες ελέγχου παραγωγής. Σήμανση CE. Δελτίο Αποστολής  .

• Συνεκτικότητα και θερμοκρασία ασφαλτικού σκυροδέματος κατά την παράδοση και διάστρωση. Πρόγραμμα δειγματοληψίας και εργαστηριακών ελέγχων .
• Προβολή σχετικών επεξηγηματικών video που περιγράφουν τις προβλεπόμενες εργαστηριακές δοκιμές

• Ερωτήσεις /λύση αποριών/συζήτηση
• Άσκηση
• Αξιολόγηση ΣεμιναρίουΠροφίλ Συμμετεχόντων
Τεχνικοί διευθυντές/στελέχη εταιρειών του ευρύτερου κατασκευαστικού τομέα, διευθυντές ποιοτικού ελέγχου εργοστασίων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, πολιτικοί μηχανικοί και άλλοι τεχνικοί που ασχολούνται με την μελέτη, προκήρυξη προσφορών, επίβλεψη και διαχείριση συμβολαίων Οδικών και Τεχνικών Έργων στο ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Σκοπός Κατάρτισης

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν:
1. Nα διαμορφώσουν μια πλήρη εικόνα για την προδιαγραφή και τον σχεδιασμό μίγματος ασφαλτικού σκυροδέματος συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης ανακυκλωμένων αδρανών υλικών σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Προτύπου CYSEN 13108
2. Nα κατανοήσουν τις τεχνικές και βέλτιστες πρακτικές για την παραγωγή, διάστρωση και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος
3. Να διαχωρίζουν τις ευθύνες του μελετητή, του παραγωγού, του προσφοροδότη του επιβλέποντα και του χρήστηΜεθοδολογία

Μέθοδος Κατάρτισης: Κατά πρόσωπο εκπαίδευση
Τεχνικές Κατάρτισης:
Προτείνεται η χρήση μοντέρνων τεχνικών εκπαίδευσης για την αφομοίωση της ύλης, με τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θα κάνουν πρακτική εφαρμογή στα θέματα που διδάσκονται.
Συγκεκριμένα προτείνεται να χρησιμοποιηθούν:
• Διάλεξη/εισήγηση
• Συζήτηση
• Μελέτη περίπτωσης
• Πρακτική άσκηση υπολογισμού
• ΧιονοστιβάδαΑναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 8:15 - 16:00
Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 8:15 - 16:00Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD