Πρόγραμμα

Προγραμματισμένα σεμινάρια
Σχεδιασμός & Μελέτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων με βάση τους Κανονισμούς της 17ης Έκδοσης του προτύπου BS7671:2008 (2015)

Κωδικός: K23B03
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: KEE, Όλα, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική
Σεμινάριο: Μελέτη Ηλεκτρικής Εγκατάστασης με βάση τους Κανονισμούς της 17ης Έκδοσης
Ημερομηνία: 20 Σεπ 2023 - 11 Οκτ 2023
Ο σχεδιασμός και η μελέτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων απαιτεί την σωστή εφαρμογή των Κανονισμών του προτύπου BS7671:2008(2015) και την τεχνική-οικονομική ανάλυση των στοιχείων μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.

Οι σύγχρονες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν πολλαπλά συστήματα και εφαρμογές που καθιστούν τον ορθολογιστικό σχεδιασμό απαραίτητο τόσο για την εύρυθμη λειτουργία του υποστατικού όσο και για την διασφάλιση της ασφάλειας του χρήστη και της περιουσίας του.


Ώρες: 36
Διάρκεια: 7 days
Χώρος Διεξαγωγής: Webinar by EDITC & EDITC- MMC Conference Centre
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής:
 

Κόστος: €890,00
Επιχορήγηση: €612,00
Τελικό Κόστος: €278,00
Θέματα

Νομοθετικές και Κανονιστικές Διατάξεις και η εφαρμογή τους στον Σχεδιασμό και την Μελέτη Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.

Ηλεκτρικά Συστήματα Παροχών και Γειώσεων.

Βασικές Αρχές Ηλεκτρολογικού Σχεδίου.

Διαδικασία Μελέτης Χαρακτηριστικών Ηλεκτρικής Παροχής.

Χαρακτηριστικά Φορτίου, Ανάλυση Φορτίων, Τυπικά Κυκλώματα, Απόζευξη και Διακοπή.

Μέγιστη Ζήτηση και Συντελεστές Ετεροχρονισμού.

Τεχνικές Προδιαγραφές και Επιλογή Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού.

Τυπικά Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Κυκλώματα Διανομής

Μέγιστη Ζήτηση και Συντελεστές Ετεροχρονισμού.

Τεχνικές Προδιαγραφές και Επιλογή Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού.

Προστασία έναντι Σφάλματος και Ηλεκτροπληξίας.

Συντονισμός Προστατευτικών Συσκευών.

Επιλογή Συστήματος και Μέθοδών Καλωδίωσης.

Πτώση Τάσης και Συντελεστές Διόρθωσης.

Εξωτερικές Επιδράσεις, Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα.

Προστασία έναντι Υπερτάσεων και Υποτάσεων.

Υπολογισμός Σύνθετης Αντίστασης Βρόχου Βλάβης

Καθορισμός Προσδοκώμενου Ρεύματος Σφάλματος.

Επιλογή Προστατευτικών Αγωγών-Αδιαβατική Εξίσωση.

Χρήση Πινάκων Παραρτημάτων του Προτύπου BS7671.

Καλώδια Εγκατεστημένα Υπόγεια. Τρόποι Εγκατάστασης και Υπολογισμός Διατομής των Καλωδίων.

Συνδέσεις προς τη Γη. Αποδεκτοί τύποι Ηλεκτροδίων.

Γείωση και Ισοδυναμική Γεφύρωση.

Απόζευξη Ρεύματος. Διακοπή Ρεύματος για Μηχανική Συντήρηση/Επείγουσα Διακοπή.

Λειτουργική Διακοπή Ρεύματος. Εφαρμογή Προστατευτικών Μέτρων για Ασφάλεια. Συσκευές Απόζευξης και Διακοπής Ρεύματος.

Ειδικές Εγκαταστάσεις ή Χώροι Εγκαταστάσεων. Χώροι που περιέχουν Μπανιέρα ή Λεκάνη για Ντους. Γεωργικές και Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις.

Ειδικά Θέματα Μελέτης και Σχεδιασμού-Αρμονικά Φίλτρα, Πυκνωτές, Συστήματα UPS, Εφεδρικές Γεννήτριες.

Ειδικά Θέματα Ενεργειακής Απόδοσης στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις.

Υπολογισμοί που συσχετίζονται με τον Έλεγχο και Επιθεώρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

Πρακτική Άσκηση - Σχέδια Αποτύπωσης.

Πρακτική Άσκηση - Υπολογισμοί Μελέτης.

Πρακτική Άσκηση - Μονογραμμικά Διαγράμματα.

Πρακτική Άσκηση - Κατασκευαστικά Σχέδια Εργασίας.Προφίλ Συμμετεχόντων
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Μελετητές και Εργολήπτες Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Επιθεωρητές Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Ανώτερους Τεχνικούς Ηλεκτρολογίας, και Επιστάτες των Εργοταξίων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, νέους απόφοιτους Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Στόχοι Κατάρτισης
Εφαρμογή των κανονισμών του προτύπου BS7671:2008 (2015) για την μελέτη και σχεδιασμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Μεθοδολογία
Διάλεξη, συζήτηση, εργασία σε ομάδες, μελέτη περιπτώσεων, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση

Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τετάρτη 20/09/2023, 08:30 - 13:45 (Φυσική Παρουσία)

Σάββατο 23/09/2023, 08:30 - 13:45 (Εξ αποστάσεως - ΖΟΟΜ)

Τετάρτη 27/09/2023, 08:30 - 13:45 (Φυσική Παρουσία)

Σάββατο 30/09/2023, 08:30 - 13:45 (Εξ αποστάσεως - ΖΟΟΜ)

Τετάρτη 04/10/2023, 08:30 - 15:00 (Φυσική Παρουσία)

Σάββατο 07/10/2023, 08:30 - 13:45 (Εξ αποστάσεως - ΖΟΟΜ)

Τετάρτη 11/10/2023, 08:30 - 13:45 (Φυσική Παρουσία)
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD