Πρόγραμμα

Προγραμματισμένα σεμινάρια
Εύκαμπτα Οδοστρώματα: Διαστασιολόγηση - Συντήρηση

Κωδικός: K23B14
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: KEE
Σεμινάριο: Εύκαμπτα Οδοστρώματα: Διαστασιολόγηση - Συντήρηση
Ημερομηνία: 12 Δεκ 2023 - 14 Δεκ 2023
Άτομα που ασχολούνται με διαστασιολόγηση, κατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων πρέπει να είναι ενήμερα για τις τρέχουσες διεθνής μεθοδολογίες διαστασιολόγησης ευκάμπτων οδοστρωμάτων καθώς και το Εγχειρίδιο Υπολογισμού Ευκάμπτων Οδοστρωμάτων του Τμήματος Δημοσίων Έργων (Pavement Design Manual for the design of new pavements and strengthening overlays). Πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν τους υπολογισμούς και διαστασιολόγηση νέων οδοστρωμάτων καθώς και υπολογισμούς και διαστασιολόγηση ασφαλτικών στρώσεων για συντήρηση/ενδυνάμωση υφιστάμενων οδοστρωμάτων σύμφωνα με τις κλιματολογικές γεωτεχνικές καθώς και άλλες ιδιαιτερότητες της Κύπρου. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τύπους φθορών και κακώσεων που παρουσιάζουν τα οδοστρώματα λόγω αστοχίας της μελέτης ή/και λόγω ανεπαρκούς συντήρησης ή/και λόγω εκ των υστέρων επέμβασης τρίτων.

Ώρες: 14
Διάρκεια: 14 hours
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Greek
Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης
 

Κόστος: €425,00
Vat: €80,75
Επιχορήγηση: €238,00
Τελικό Κόστος: €267,75
Θέματα

Εισαγωγή

Στοιχεία Γεωμετρικού Σχεδιασμού Οδών. Απεικόνιση της Οδού
• Προβολή στο επίπεδο ΧΥ.
• Προβολή στο επίπεδο ΧΖ.
• Προβολή στο επίπεδο ΥΖ.
Οδοστρώματα
• Σύντομη ιστορική αναδρομή
• Εύκαμπτα (flexible)
• Ημιάκαμπτα/Ημιδύσκαμπτα (semi rigid)
• Δύσκαμπτα /Άκαμπτα (rigid

Κυκλοφοριακός Φόρτος και Φέρουσα Ικανότητα
• Ισοδύναμος τυπικός  άξονας ΙΤΑ
• Σχεδιαστικά κριτήρια για τη διαστασιολόγηση ευκάμπτων οδοστρωμάτων.
• Εκτίμηση CBR Υπεδάφους (μελέτης).
• Συσχέτιση CBR και Μέτρου Ελαστικότητας(Ε)
• Εξυγιαντική στρώση.
Διαστασιολόγηση Οδοστρωμάτων
• Αναλυτικές μεθοδολογίες
• Ημι- αναλυτικές μεθοδολογίες
• Κυπριακή πραγματικότητα
Μεθοδολογίες  Διαστασιολόγησης
• Shell Pavement Design Manual
• AASHTO, Guide for Design of Pavement Structures.
• Design Manual for Roads and Bridges. Pavement Design Manual (HD 26/06, HD/25 Interim) UK.
• Pavement Design Manual. for the design of new pavements and strengthening overlays (1989) Κύπρος

Εισαγωγή
• Τι είναι Συντήρηση οδοστρώματος
• Τι είναι αποκατάσταση οδοστρώματος
• Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι φθοράς των ευκάμπτων οδοστρωμάτων
Παράγοντες που επηρεάζουν την συμπεριφορά του οδοστρώματος

Ενημέρωση και παροχή κατευθυντήριων οδηγιών αναφορικά με τους κυριότερους λόγους που επηρεάζουν την συμπεριφορά των ευκάμπτων οδοστρωμάτων και οδηγούν σε πρώρες αστοχίες

Φθορές Ευκάμπτων Οδοστρωμάτων
• Ρηγματώσεις (Τύπου Αλιγάτορα/Στα άκρα του οδοστρώματος/Μεταξύ λωρίδων διάστρωσης η διαπλάτυνσης /Ανακλαστικές/Από ολίσθηση ταπήτων/Από συρρίκνωση.
• Παραμορφώσεις (Αυλακώσεις στη τροχιά των τροχών / Κυματώσεις (ρυτιδώσεις) /Τοπικές καθιζήσεις/ Τοπικές διογκώσεις/ Τοπικές καθιζήσεις σε σκάμματα Υπηρεσιών).
• Αποσύνθεση (Λακκούβες)
• Λεία επιφάνεια οδοστρώματος (Λείανση των επιφανειακών αδρανών/ Ανάδυση ασφάλτου)

Επεξήγηση των χαρακτηριστικών κάθε τύπου φθοράς που αναφέρεται πιο πάνω όπως - όνομα, περιγραφή, επίπεδα σοβαρότητας καθώς και τη διαδικασία προσδιορισμού της έκτασης καταπόνησης του οδοστρώματος

Για κάθε τύπο φθοράς εκτός από τον ορισμό του είδους της φθοράς δίδεται μια περιγραφή των επιπέδων σοβαρότητας, τις μονάδες και τη διαδικασία μέτρησης έκτασης της φθοράς και ένα παράδειγμα. Όπου κρίνεται αναγκαίο, δίδονται επιπλέον παρατηρήσεις και οδηγίες.

Αξιολόγηση οδοστρωμάτων

• Εισαγωγή
• Οπτική Επισκόπηση
• Αξιολόγηση λειτουργικής κατάστασης με μηχανήματα μέτρησης των επιφανειακών χαρακτηριστικών/
• Αξιολόγηση της δομικής κατάστασης του οδοστρώματος/
• Δοκός Βύθισης (Benkelman or Deflection beam Deflectograph /Falling weight deflectometer

• Παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για τον προγραμματισμό και την ορθή αξιολόγηση της λειτουργικής και δομικής κατάστασης των οδοστρωμάτων  καθώς και για τον υπολογισμό του πάχους επίστρωσης σύμφωνα με το Pavement Design Manual. for the design of new pavements and strengthening overlays (1989) Κύπρος

Εργασίες Συντήρησης.

• Τι ορίζεται ως Συνήθης Συντήρηση
• Τι ορίζεται ως Περιοδική Συντήρηση
• Χρήση Ασφαλτουφάσματων και άλλων υλικών
  
Διαχωρισμός μεταξύ Συνήθους και Περιοδικής συντήρησης. Παροχή κατευθυντήριων οδηγιών αναφορικά  με τις πιο πάνω εργασίες. Παροχή πληροφοριών και κατευθυντήριων οδηγιών αναφορικά με την χρήση ασφαλτουφασμάτων και άλλων υλικών που χρησιμοποιούνται για την συντήρηση οδοστρωμάτων

Παλινόρθωση ορυγμάτων και αυλάκων υπογειοποίησης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
• Εκσκαφή χανδάκων για σωλήνες και εκσκαφή για φρεάτια/Τοποθέτηση σωλήνων, βάση και επικάλυψη τους/Παλινόρθωση χανδάκων

Παροχή κατευθυντήριων οδηγιών αναφορικά με την εκσκαφή και παλινόρθωση αυλάκων και ορυγμάτων υπογειοποίησης υπηρεσιών κοινής ωφελείας εντός του εύρους καταλήψεως της οδού και κάτω από νέα ή υφιστάμενα οδοστρώματαΠροφίλ Συμμετεχόντων

Άτομα του ιδιωτικού, δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με την διαστασιολόγηση, κατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων και την παλινόρθωση αυλάκων υπογειοποίησης υπηρεσιών κοινής ωφελείας, όπως πολιτικοί μηχανικοί (μελετητές) επιβλέποντες μηχανικοί, τεχνικοί διευθυντές κατασκευαστικών εταιριών. διευθυντές ποιοτικού ελέγχου, υπεύθυνοι συστημάτων διαχείρισης ποιοτικού ελέγχου καθώς και σύμβουλοι επιχειρήσεων των προαναφερόμενων κλάδων.Σκοπός Κατάρτισης
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν:
Σε επίπεδο γνώσεων
• Να γνωρίζουν τις τρέχουσες διεθνής μεθοδολογίες διαστασιολόγησης ευκάμπτων οδοστρωμάτων καθώς και το Εγχειρίδιο Υπολογισμού Ευκάμπτων Οδοστρωμάτων του Τμήματος Δημοσίων Έργων (Pavement Design Manual for the design of new pavements and strengthening overlays).
• Να γνωρίζουν τους διαφορετικούς τύπους φθορών που παρουσιάζουν τα οδοστρώματα.
• Να γνωρίζουν τις απαιτούμενες έρευνες και δοκιμές που απαιτούνται στα πλαίσια μιας λειτουργικής ή δομικής αξιολόγησης της κατάστασης ενός οδοστρώματος


Σε επίπεδο δεξιοτήτων
• Να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τύπους φθορών που παρουσιάζουν τα οδοστρώματα.
• Nα υπολογίσουν και διαστασιολογήσουν εύκαμπτα οδοστρώματα σύμφωνα με την τρέχουσα ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική ειδικά προσαρμοσμένα στις τοπικές ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις
• Να αξιολογούν την λειτουργική και δομική κατάσταση των οδοστρωμάτων
• Να είναι σε θέση να αξιοποιούν τα αποτελέσματα των λειτουργικών και δομικών αξιολογήσεων
• Να είναι σε θέση να προδιαγράφουν τον τρόπο εξόρυξης και παλινόρθωσης ορυγμάτων και χανδάκων εγκατάστασης υπηρεσιών κοινής ωφελείας εντός του εύρους καταλήψεως της οδού κάτω από νέα ή υφιστάμενα οδοστρώματα.

Σε επίπεδο στάσεων
• Να εκτιμήσουν τη σημασία της ορθής διαστασιολόγησης ευκάμπτων οδοστρωμάτων
• Να εκτιμήσουν το επίπεδο σοβαρότητας των και την έκταση των φθορών που παρουσιάζουν τα οδοστρώματα
• Να υιοθετήσουν τις διεθνής μεθοδολογίες για τη διαστασιολόγηση των ευκάμπτων οδοστρωμάτων


Μεθοδολογία

Μέθοδος Κατάρτισης: Κατά πρόσωπο εκπαίδευση
Τεχνικές Κατάρτισης:
Προτείνεται η χρήση μοντέρνων τεχνικών εκπαίδευσης για την αφομοίωση της ύλης, με τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θα κάνουν πρακτική εφαρμογή στα θέματα που διδάσκονται.
Συγκεκριμένα προτείνεται να χρησιμοποιηθούν:
• Διάλεξη/εισήγηση
• Συζήτηση
• Μελέτη περίπτωσης
• Πρακτική άσκηση υπολογισμού
• ΧιονοστιβάδαΑναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τρίτη, 12/12/2023, 08:30 - 16:15
Πέμπτη, 14/12/2023, 08:30 - 16:15
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD